Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-10

RK-15-2009-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-15-2009-10
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Líšná
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku zastavěného stavbou chodníku do vlastnictví obce.
Na odbor majetkový se obrátila obec Líšná a požádala o majetkové vypořádání pozemku ve vlastnictví kraje zastavěného stavbou chodníku vybudovaného v sedmdesátých letech minulého století obcí. Současně s touto akcí položila obec do pozemku pod chodníkem vedení dešťové kanalizace. Nyní by chtěla obec do požadovaného pozemku umístit ještě vedení splaškové kanalizace pro plánovanou čistírnu odpadních vod. Požadovaný úsek pozemku nechala obec na své náklady zaměřit. Dle vyhotoveného geometrického plánu č. 102-23/2009 ze dne 14. 3. 2009 se jedná o pozemek par. č. 533/2 ostatní plocha silnice o výměře 290 m2 oddělený z pozemku par. č. 533/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Líšná.
Pozemek par. č. 533/1 získal kraj Vysočina od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené dne 1. 8. 2008. Zřizovací listinou byl svěřen do správy PO kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou je pozemek zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 268.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje žádosti obce vyhovět a nově zaměřený pozemek par. č. 553/2 ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2 v k. ú. a obci Líšná jí k požadované stavbě a v rámci majetkoprávního urovnání vlastnických vztahů darovat. Návrh vychází a je v souladu s příslušnými ustanoveními Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť se jedná o majetek, který bude využit nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - k provozu chodníku a ke stavbě a provozu splaškové kanalizace. Záměr kraje darovat shora uvedený pozemek obci Líšná je třeba v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnit po stanovenou dobu nejméně 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat obci Líšná nově zaměřený pozemek na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek do vlastnictví obce.
StanoviskaS převodem nově odděleného pozemku souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Líšná pozemek par. č. 533/2 ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2 v k. ú. a obci Líšná nově oddělený geometrickým plánem č. 102 - 23/2009 ze dne 14. 3. 2009 z pozemku par. č. 533/1 v k. ú. a obci Líšná na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 533/2 ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2 v k. ú. a obci Líšná nově oddělený geometrickým plánem č. 102 - 23/2009 ze dne 14. 3. 2009 z pozemku par. č. 533/1 v k. ú. a obci Líšná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Líšná.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz