Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-05

RK-15-2009-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-15-2009-05
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení zastupitelstva kraje vyvolanou v důsledku požadavku ÚZSVM na zapracovaní omezujících podmínek převodu nabývaných pozemků.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0166/03/2007/ZK ze dne 15. 5. 2007 rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2007-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0231/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2007-30, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Uvedenými usneseními bylo m.j. rozhodnuto o nabytí pozemků par. č. 1072/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 448 m2 a par. č 251 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 v k. ú. Měřín. Tyto pozemky nejsou přímo zastavěny silnicemi, ale jsou to pomocné silniční pozemky - nachází se na nich stavby na odvod vody stékající ze silnic ve vlastnictví kraje.
Na základě sdělení ÚZSVM je možné provést bezúplatný převod pomocných silničních pozemků pouze za splnění těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemky par. č. 1072/2 a par. č 251 v k. ú. Měřín bude řádně pečovat, užívat je pouze jako související silniční pozemky k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude je využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí.
2. V případě, že se pro nabyvatele stanou nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy před uplynutím této lhůty pro účely uvedené v čl. II. odst. 2 nepotřebné a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení.
3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost
Návrh řešení OM navrhuje akceptovat požadavky ÚZSVM, aby mohly být pozemky převedeny do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výše uvedená usnesení tak, že rozhodnutí o bezúplatném nabytí předmětných pozemků bude doplněno o výše uvedené podmínky ÚZSVM.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* změnit usnesení č. 0166/03/2007/ZK ze dne 15. 5. 2007 tak, že materiál ZK-03-2007-19, př. 1 se doplňuje o text:
pozemek par. č. 1072/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 448 m2 v k. ú. Měřín nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí;
2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení;
3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost ;
* změnit usnesení č. 0231/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 tak, že materiálu ZK-04-2007-30 př. 1 se doplňuje o text:
pozemek par. č 251 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 v k. ú. Měřín nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí;
2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení;
3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz