Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-04

RK-15-2009-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-15-2009-04
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení zastupitelstva kraje vyvolanou opravou chyby v geometrickém plánu.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2008-54, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Jedním ze schválených pozemků je i par. č. 1672/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 987 m2 v k. ú. Horní Bobrová, který měl vzniknout na základě GP č. 183-22/2006. Při zápisu tohoto GP do katastru nemovitostí se zjistilo, že vycházel z chybných podkladů poskytnutých katastrálním úřadem. Proto došlo k vyhotovení nového GP č. 201-87/2008, kde byl pozemek zastavěný silnicí II/360 nově označen jako pozemek par. č. 1672/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 946 m2 v k. ú. Horní Bobrová.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu výše uvedeného usnesení tak, že dojde k nahrazení původního pozemku par. č. 1672/7 nově odděleným pozemkem par. č. 1672/26. Na základě změny usnesení bude pozemek nabyt do vlastnictví kraje.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výše uvedené usnesení tak, že původní pozemek se nahradí novým pozemkem.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-54, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly 51 a 52 dle GP č. 183-22/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1672/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 987 m2 v k. ú. Horní Bobrová nahrazuje dle GP č. 201-87/2008 nově odděleným pozemkem par. č. 1672/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 946 m2 v k. ú. Horní Bobrová
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz