Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-02

RK-15-2009-02.doc  RK-15-2009-02pr1.xls
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-15-2009-02
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pozemky uvedené v příloze tohoto materiálu získá kraj Vysočina od ÚZSVM bezúplatným převodem a bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 43.851 m2.
Návrh řešení OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2009-02, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.
Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a pozemků pod silničním tělesem.
V případě schválení převodu pozemků ze strany ÚZSVM a rozhodnutí bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů RK-15-2009-02, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2009-02, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaKSÚS Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2009-02, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz