Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-27

RK-14-2009-27.doc  RK-14-2009-27pr1.doc  RK-14-2009-27pr2.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-14-2009-27
NázevNávrh na zařazení nové akce II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-025 - havárie do kapitoly Doprava
Zpracoval H.Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán z důvodu odstranění havarijního stavu mostu ev.č. 602-025 ve Velkém Meziříčí.
Z 1. 3. na 2. 3. 2009 došlo ke zřícení části pravého křídla mostu (cca 10m2) zdiva a zbylá část je značně narušena. Fotodokumentace je přílohou materiálu RK-14-2009-27, př. 1 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou následně dopravním opatřením omezila provoz na mostě. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, vzhledem ke skutečnosti, že ze současného stavebně technického stavu nosných konstrukcí mostu vyplývá reálné riziko ohrožení života a zdraví osob a plynulosti dopravy, vyzval kraj Vysočina a Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci k provedení údržby stavby nejpozději do třech měsíců ode dne doručení výzvy. Výzva je přílohou materiálu RK-14-2009-27, př. 2.
V současné době bylo zahájeno jednání o způsobu odstranění havárie a příprava akce.
Vzhledem ke stávajícímu stavu mostního objektu a důležitosti komunikace II/602 je nezbytně nutné zařadit odstranění havárie tohoto objektu do seznamu investičních akcí kraje Vysočina s realizací v roce 2009.
Návrh řešení Návrh předpokládá zařadit novou jmenovitou akci II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-025 - havárie do přílohy D2. Finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2, Investice v dopravě.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem řešení. Finanční krytí nové akce II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-025 - havárie bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2, Investice v dopravě.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-025 - havárie do přílohy D2, Investice v dopravě, kapitoly Doprava s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy D2 a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v roce 2009 přípravu a realizaci akce.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz