Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-26

RK-14-2009-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-14-2009-26
NázevCentralizovaný nákup energií
Zpracoval E. Janoušková, I. Šmídová
Předkládá V. Novotný, E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina ve své Strategii pro období hospodářské krize identifikovala jako jeden z možných příspěvků kraje ke zmírnění negativních dopadů finanční a ekonomické krize urychlení snahy o soustředění četnějších nákupů kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací s cílem dosáhnout výhodnějších podmínek nákupu.
Z toho důvodu předkládáme radě kraje k posouzení možné varianty řešení společného postupu zadavatelů při centralizovaném zadání nákupů elektrické energie. Varianty řešení jsou podpořené zkušenostmi při realizaci zakázky malého rozsahu na výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro pracoviště krajského úřadu.
Vlastní realizace centrálního zadání veřejné zakázky vyžaduje několik kroků:
1. provedení podrobné analýzy současného stavu všech odběrných míst zadavatele (tj. u všech organizací) z hlediska množství, distribuční sazby, charakteristiky odběru elektřiny, aktuálního smluvního vztahu na dodávky elektřiny a možnosti, termínu a způsobu případného ukončení odběru od současného dodavatele. Na základě takového sběru a vyhodnocení dat bude zjištěn předpokládaný objem veřejné zakázky a specifikace zadání veřejné zakázky.
2. uzavření smlouvy o společném postupu při centrálním zadávání s jednotlivými zadavateli (příspěvkovými organizacemi).
3. zpracování specifikace zadávací dokumentace, oznámení veřejné zakázky na centrálních adresách.
4. realizace veškerých úkonů, spojených s procesem veřejné zakázky v předepsaných lhůtách (poskytování zadávací dokumentace zájemcům, příjímání obálek atd.), dále ustavení komise, výzvy zájemcům k účasti na dynamickém porovnání nabídkových cen formou elektronické aukce a zajištění vlastní realizace e-aukce.
5. administrace průběhu e-aukce a vyhodnocení nabídek, zpracování doporučení zadavateli na uzavření smlouvy se zájemcem s nejnižší cenovou nabídkou.
6. ukončení dosavadních smluvních vztahů s dodavateli elektřiny podle výpovědních podmínek smluv a uzavření nových smluv na dodávky elektřiny vítěznému zájemci s nejnižší cenovou nabídkou.
K zajištění zejména 1. a částečně 3. kroku je třeba disponovat odbornými znalosti z oblasti energetiky. Kraj ani většina příspěvkových organizací nemají specializovaného pracovníka - energetika, který by se touto problematikou zabýval. Ostatní kroky předpokládají vysoký stupeň odborných znalostí a dostatečnou časovou kapacitu v oblasti specifických záležitostí, spojených s centralizovaným zadáním veřejných zakázek.
Návrh řešení Zajištění vlastní realizace je možné těmito způsoby:
a) provedení vlastními silami. Tato varianta není se stávajícími personálními zdroji (z hlediska odborných kompetencí pracovníků, ani z hlediska vytíženosti časového fondu) možná. Její realizace by předpokládala angažování externí pracovní síly, např. z některé příspěvkové organizace pro kroky 1. a částečně pro krok 3., pro zbývající kroky by bylo třeba hledat řešení v rámci krajského úřadu, např. i se zapojením zřizovatelských odborů
b) provedení dodavatelsky.
b1. samostatně vybrat dodavatele na zpracování analýzy nezbytné pro přesné stanovení zadávacích podmínek následné veřejné zakázky (jednorázová veřejná zakázka malého rozsahu) a samostatně vybrat dodavatele pro realizaci centrální zakázky na cenu elektřiny na období 4 let pro opakované zpracování aukce cen elektřiny (veřejná zakázka malého rozsahu) nebo
b2. vybrat dodavatele na poskytnutí komplexního servisu při vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektřiny, která bude obsahovat provedení analýzy/auditu a zpracování veřejné zakázky formou centrálního zadání na období 1 roku (VZ malého rozsahu).

Způsob a), tj. zajištění vlastními silami, je velmi časově náročná a výsledek bude záviset na odborných znalostech a zkušenostech jedince, ve výsledku může být dražší v důsledku časové náročnosti a finanční odměny. Varianta b1. s sebou nese několik rizik, zejména nejistotu, že jiný subjekt, než ten, který provedl analýzu, nebude schopen nebo ochoten navázat na její výsledky a efektivně ji využít při realizaci centralizované veřejné zakázky.
Na základě vyhodnocení všech možných variant tedy doporučujeme radě kraje zvolit realizaci veřejné zakázky způsobem b), varianta b2.
Za předpokladu, že bude realizován centrální nákup elektřiny, doporučujeme dále radě kraje zavázat zřizované příspěvkové organizace (s výjimkou nemocnic), aby
- v období od dubna 2009 do ukončení centrální veřejné zakázky nerealizovaly žádné změny stávajících smluv s dodavateli elektřiny,
- spolupracovaly ve věci zpracování analýzy s pověřenými osobami krajského úřadu Ing. Evou Janouškovou a Ing. Ivanou Šmídovou nebo s pověřenou osobou vybraného dodavatele komplexního servisu, a to poskytnutím dokladů, které si vyžádají.
StanoviskaStanovisko OM: Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje postup dle varianty b2. Zajištění služeb podle této varianty prostřednictvím externího dodavatele s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi je předpokladem úspěchu celého procesu a zajištění významných úspor vynakládaných na nákupy elektrické energie.
Stanovisko OŠMS: souhlasíme s navrženým postupem
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
realizovat veřejnou zakázku na centrální nákup elektřiny pro krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace dle varianty b2;
ukládá
všem příspěvkovým organizacím s výjimkou nemocnic:
* nerealizovat v období od dubna 2009 žádné změny stávajících smluv s dodavateli elektřiny;
* spolupracovat ve věci zpracování analýzy/auditu odběru elektřiny za svá odběrná místa s pověřenými osobami krajského úřadu Ing. Evou Janouškovou a Ing. Ivanou Šmídovou nebo s pověřenou osobou vybraného dodavatele komplexního servisu, a to poskytnutím dokladů, které si vyžádají.
Odpovědnost Grémium ředitele krajského úřadu
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz