Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-22

RK-14-2009-22.doc  RK-14-2009-22pr1.doc  RK-14-2009-22pr2.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-14-2009-22
NázevInformace o dalším postupu v projektu Rodinné pasy
Zpracoval H. Šteflová, M. Hošková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjektová žádost
Kraj Vysočina v únoru letošního roku požádal o podporu z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku . Realizace projektu měla navazovat na spolupráci mezi oběma samosprávnými celky a rozšířit možnosti využití rodinných pasů o výhody zahraničního systému fungujícího 26 let.
Kraj Vysočina měl v rámci zpracovaného projektu plnit roli vedoucího partnera projektu a nést náklady vlastního finančního podílu příjemce podpory. Evropské finance mohly nahradit část současných nákladů kraje na systém rodinných pasů. Ve spolupráci s firmou Regionální poradenská agentura jsme usilovali o získání prostředků na rozvoj projektu v letech 2009, 2010, 2011 z evropských fondů.
V měsíci březnu jsme obdrželi výzvu k doplnění podané projektové žádosti (dále jen výzva ). Obsahovala čtyři námitky k žádosti, z nichž tři se týkaly formálních nedostatků. Těm bylo obratem vyhověno. Čtvrtá námitka se týkala výtky, že je projekt určen pouze pro držitele rodinných pasů z kraje Vysočina nebo spolkové země Dolní Rakousko. Na základě posouzení kontroly přijatelnosti žádosti jsme tedy byli upozorněni, že se jedná o selektivní zvýhodnění prostřednictvím místa bydliště a že pozitivní dopad projektu se uplatňuje pouze u části obyvatelstva programového území. Tato skutečnost je dle hodnotitelů z pohledu Programu diskriminační.
Projektová žádost po provedené kontrole nebyla Společným technickým sekretariátem (JTS) registrována a pro vytčené nedostatky bylo hodnocení žádosti pozastaveno.

Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
V minulém roce se uskutečnila ve spolupráci se ZOO Jihlava akce na podporu projektu Rodinných pasů v kraji Vysočina. Tato akce byla veřejností velmi kladně hodnocena.
Naskytla se příležitost pokračovat v započaté spolupráci v rámci propagace projektu Rodinné pasy a pořádání akcí pro jejich držitele.
Návrh řešení Projektová žádost
Pokud jde o nedostatek projektové žádosti, který dle obdržené výzvy spočívá v podmínce bydliště uchazeče o rodinný pas na území projektového partnera, v praxi odstranění tohoto nedostatku znamená jednání se samosprávami jak na straně české, tak na straně rakouské. V projektu Rodinných pasů jsou na území České republiky kromě Vysočiny zapojeny následující kraje: Jihomoravský, Ústecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. V rámci programového území můžeme k odstranění uvedeného nedostatku nabídnout Jihočeskému kraji a samosprávám na rakouské straně přistoupení ke společné spolupráci v projektu Rodinné pasy, přičemž spolupráce by zahrnovala vzájemnou uznatelnost. I doložení nezájmu o tuto nabídku ze strany oslovených samospráv, bude znamenat odstranění nedostatku selektivního zvýhodnění prostřednictvím místa bydliště.
V krátkém časovém horizontu, který jsme obdrželi na odstranění nedostatků žádosti, není možné výše popsaná jednání uskutečnit. Z tohoto důvodu jsme JTS požádali o stažení projektu.
Za účelem dopracování projektu byla zahájena nezbytná jednání a konzultace, jež budou dále pokračovat. Snahou odstranění čtvrté námitky týkající se diskriminace a podání projektu dle doporučení Regionální poradenské agentury a JTS v podzimní výzvě v rámci Programu.

Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
Dne 25. 4. 2009 se v jihlavské ZOO uskutečnění slavnostní otevření medvědího terária a kraj Vysočina v případě schválení tohoto materiálu zahájí symbolickou adopci malajského medvídka, který by zároveň měl být maskotem projektu Rodinné pasy pro kraj Vysočina.
V tento den bude také v ZOO Jihlava probíhat akce na propagaci projektu Rodinné pasy s bohatým programem (viz příloha č. 3 materiálu RK-14-2009-22 - doplněna na jednání rady kraje). Účastníci budou mít možnost zaregistrovat se do systému Rodinných pasů přímo v areálu ZOO Jihlava.
Symbolická adopce je stručně popsána v letáku, který je součástí materiálu RK-14-2009-22, př. 2. Vlastní adopce zvířete spočívá v poskytnutí finančního daru 20.000 Kč a předpokládá uzavření darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2009-22, př. 1. Získané finanční prostředky jsou použity na úhradu nákladů spojených s výživou zvířat. Adopce trvá 1 rok. Údaj o kraji jako dárci bude po tuto dobu uveden na tabulce u jmenovky adoptovaného zvířete, kraj získá osvědčení o adopci.
Prostředky na realizaci adopce jsou kryty schváleným rozpočtem na kapitole Sociální věci v rámci prostředků vyčleněných pro projekt Rodinných pasů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
stažení projektové žádosti Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava dle materiálu RK-14-2009-22, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2009- 5- 15
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz