Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-21

RK-14-2009-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-14-2009-21
NázevPříprava k investiční akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
Zpracoval J. Bína, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0045/01/2008/ZK ze dne 12. 2. 2008, byl schválen investiční záměr na provedení rekonstrukce Domova důchodců Ždírec. Půjde o celkovou rekonstrukci budovy, která je nevhodná dispozičně i provozně. Vyžaduje rozsáhlé stavebně technické zásahy, neumožňuje splnění hygienických předpisů a neumožňuje zajištění kvalitního bydlení pro klienty. Po provedení rekonstrukce Domova důchodců Ždírec dojde ke snížení kapacity z 91 lůžek na 54 lůžek. Zahájení postupné rekonstrukce Domova důchodců Ždírec za omezeného provozu zařízení, bylo plánováno na 2. pololetí kalendářního roku 2010 s tím, že v 1. pololetí roku 2012 bude rekonstrukce dokončena. Na akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce byly zpracovávány všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a o registraci akce v ISPROFIN. Žádost o registraci akce v ISPROFIN byla podána na MPSV v Praze v březnu 2008. Její zařazení do financování ze státních prostředků je závislé na přidělení peněz ve státním rozpočtu.

Domov důchodců Ždírec využívá pro ubytování obyvatel ještě druhou budovu v Dobroníně, s kapacitou 28 lůžek, jejíž fungování plně závisí na provozu ve Ždírci a nelze zde provozovat službu samostatně. Tato budova v Dobroníně je navíc v takovém stavebně technickém stavu, že provedení účelné rekonstrukce této budovy není možné, neboť zlepšením podmínek bydlení by se nejen snížila kapacita objektu pod 20 lůžek, ale i ekonomická efektivita provozu. Proto rada kraje svým usnesením č. 0742/18/2008/RK ze dne 3. 6. 2008
* rozhodla o ukončení činnosti Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v pobočce Dobronín nejpozději do 31. 12. 2009;
* uložila řediteli Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, přijmout od září 2008 opatření ke snižování počtu klientů v zařízení tak, aby mohla být činnost pobočky v uvedeném termínu ukončena;
* pověřila Jiřího Vondráčka, člena rady kraje, aby o tomto postupu informoval starostu Dobronína a aby jednal o předání objektu obci.

Z tohoto důvodu se dne 9. 6. 2008 uskutečnilo na Obecním úřadě v Dobroníně jednání o této problematice za účasti Dr. Jiřího Vlacha, starosty obce Dobronín, Bc. Jiřího Vondráčka, radního pro sociální věci kraje Vysočina a Miroslava Svatoše, ředitele Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace. Na tomto jednání byl vzájemně odsouhlasen termín ukončení činnosti pobočky domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v Dobroníně nejpozději do 31. 12. 2009 a dále termín předání prázdné (vystěhované) budovy obci Dobronín dne 31. 3. 2010, což vzala rada kraje usnesením č. 1110/25/2008/RK ze dne
19. 8. 2008 na vědomí.

Při hledání nejvhodnější varianty zachování omezeného provozu ve Ždírci po dobu rekonstrukce se došlo k závěru, že provedení takto rozsáhlé rekonstrukce objektu není možné za provozu. Důvodem je nevhodné prostorové rozložení provozních a ubytovacích částí v rámci celého objektu, které neumožňuje v omezeném provozu zajistit klientům Domova důchodců Ždírec dostatečnou a kvalitní péči. Proto musí dojít k vystěhování všech zde ubytovaných klientů. Jako nejvhodnější řešení této situace se tak nabízí přesun klientů z Domova důchodců Ždírec, včetně objektu v Dobroníně, do volné kapacity 44 lůžek v právě rekonstruovaných prostorách bývalého objektu chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod (budován pro potřeby DD Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace). Dále je možné využití určité části z kapacity nově budovaného Domova pro seniory Stříbrné Terasy Jihlava (bývalý areál Tesly) - podle dostupných informací cca 40 lůžek, pokud bude stavba ve Ždírci zahájena až po otevření tohoto nového zařízení.

Stavební práce na rekonstrukci objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod mají být podle plánu ukončeny do konce kalendářního roku 2009, přičemž k přesunu klientů do rekonstruovaných prostor může dojít v průběhu měsíce červen 2010. Výstavba nového Domova pro seniory Stříbrné Terasy Jihlava (bývalý areál Tesly) bude zahájena v průběhu kalendářního roku 2009 a dokončení stavebních prací je podle současných informací plánováno na jaro roku 2011. K vlastnímu zahájení provozu zařízení domova pro seniory a přijímání nových klientů by tak mělo dle harmonogramu provozovatele, kterým je Domov pro seniory Stříbrné Terasy Jihlava, o.p.s., dojít přibližně v červenci roku 2011. Využití lůžek v novém domově v Jihlavě je možné jen v případě, že se kvůli nedostatku prostředků ve státním rozpočtu realizace rekonstrukce ve Ždírci opozdí. Při zahájení rekonstrukce v termínu dle původního harmonogramu je k dispozici pouze 44 lůžek v Havlíčkově Brodě.

Celková kapacita Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, je 119 lůžek. Plněním usnesení rady kraje č. 0742/18/2008/RK ze dne 3. 6. 2008, kterým bylo řediteli příspěvkové organizace uloženo snižování počtu klientů v zařízení formou nepřijímání nových klientů od září 2008, poskytuje příspěvková organizace v současné době služby pro 100 klientů, z toho 21 klientům v prostorách objektu v Dobroníně. V případě, že po celou dobu příprav na rekonstrukci objektu nebudou do zařízení přijímáni na základě dřívějšího usnesení rady kraje č. 0742/18/2008/RK ze dne 3. 6. 2008 noví klienti, dojde přirozenou cestou k dalšímu snížení počtu klientů a následně i značnému snížení vybraných finančních prostředků od klientů. Pokles finančních příjmů potřebných na provoz zařízení tak bude muset být pokryt z rozpočtu zřizovatele.
Návrh řešení Ve věci ukončení činnosti Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace, v pobočce Dobronín, navrhuje odbor sociálních věcí radě kraje souhlasit s posunutím původního termínu o 6 měsíců, tzn. k ukončení činnosti dojde nejpozději do 30.6.2010, neboť v tuto dobu již budou připraveny zrekonstruované prostory v objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Plánované předání prázdné (vystěhované) budovy obci Dobronín by se tak oproti původně plánovanému termínu prodloužilo pouze o 3 měsíce, na 30.6.2010. Tímto posunutím termínu ukončení provozu v pobočce Dobronín umožníme přestěhování klientů přímo do zrekonstruovaných prostor v Havlíčkově Brodě a nebude tedy nutné stěhovat klienty z Dobronína do Ždírce a o několik měsíců později ze Ždírce do Havlíčkova Brodu. Tato skutečnost bude mít pozitivní vliv na zdravotní a duševní stav klientů. Kromě klientů z Dobronína bude zároveň přestěhována i část klientů ze Ždírce, včetně odpovídajícího počtu pracovníků. Od července 2010 by tak byl zahájen souběžný provoz Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace, i v nových prostorách pobočky v Havlíčkově Brodě, s plně pokrytou kapacitou 44 klientů. Podmínkou k uskutečnění této varianty je však souhlas obce Dobronín. Proto současně navrhujeme pověřit Petra Krčála, člena rady kraje, k zahájení jednání se starostou obce Dobronín, o posunutí termínu předání objektu obci.

Přestěhováním části klientů od 1.7.2010 do nově rekonstruovaných prostor v objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, se sníží počet ubytovaných klientů v Domově důchodců Ždírec na 50, přičemž z důvodu úmrtí bude tento stav klientů i nadále klesat. Nedostatečné využití kapacity zařízení po dobu přípravné fáze rekonstrukce by sebou neslo značné ekonomické dopady v podobě snížení objemu vybraných finančních prostředků od klientů. Odbor sociálních věcí proto navrhuje uložit řediteli Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace, přijmout opatření k zachování počtu klientů v zařízení objektu ve Ždírci tak, aby byly sníženy ekonomické dopady z důvodu nedostatečného využití zařízení (nižší příjmy z úhrad klientů) a zároveň nebylo ohroženo zahájení rekonstrukce objektu. Opatření bude spočívat v přijímání vhodného počtu klientů na dobu určitou tak, aby mohl být objekt včas uvolněn pro zahájení realizace rekonstrukce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s posunutím termínu ukončení činnosti Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace, v pobočce Dobronín nejpozději do 30. 6. 2010, pod podmínkou, že s tímto bude souhlasit obec Dobronín;
pověřuje
Petra Krčála, člena rady kraje, k zahájení jednání se starostou obce Dobronín o posunutí termínu předání objektu obci;
ukládá
řediteli Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace:
* přijmout opatření k zachování počtu klientů v zařízení objektu ve Ždírci tak, aby byly sníženy ekonomické dopady z důvodu nedostatečného využití zařízení a zároveň nebylo ohroženo zahájení rekonstrukce objektu;
* přijímat vhodný počet klientů na dobu určitou tak, aby mohl být objekt včas uvolněn pro zahájení realizace rekonstrukce.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz