Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-13

RK-14-2009-13.doc  RK-14-2009-13pr1.xls  RK-14-2009-13pr2.xls  RK-14-2009-13pr3.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-14-2009-13
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0438/07/2008/ZK Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 (dále jen Program ), Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009 (dále jen Zásady ) a Výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí dotací na realizaci projektů v roce 2009. Na realizaci projektů byla přislíbena kraji dotace z rozpočtu kapitoly MV ve výši 1,596 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši
2 mil. Kč na aktivity v oblasti prevence kriminality byly uvedeny v rozpočtu kraje jako další možné požadavky odboru sekretariátu hejtmana v roce 2009.
Na základě Výzvy k předkládání projektů požádalo celkem 17 obcí o dotace v celkové výši 4,229 mil. Kč (Příloha č. 1). K hodnocení projektů obcí byla ředitelem krajského úřadu ustavena dle metodiky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR hodnotící komise složená z pracovníků krajského úřadu (vedoucí OSH, manažer prevence kriminality, vedoucí EO), konzultant odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, zástupce Policie ČR, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina a člen pracovní skupiny prevence kriminality).
Hodnotící komise v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2009 stanovenými odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vybrala z předložených projektů projekty obcí Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Velké Meziříčí
a Chotěboř, které byly předloženy Ministerstvu vnitra ČR, jež rozhodne o poskytnutí dotací z kapitoly MV vyčleněné pro kraj Vysočina. Vzhledem k tomu, že celkový objem požadovaných dotací výše uvedených obcí činí 1 727 600 Kč a překračuje tak přislíbenou státní dotaci o 131 600 Kč, bude třeba vyčlenit na pokrytí této částky prostředky z rozpočtu kraje Vysočina.
O žádostech zbývajících 12 obcí rozhoduje dle schválených Zásad Zastupitelstvo kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě doporučení hodnotící komise byl odborem sekretariátu hejtmana zpracován návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2009 takto:
1) podpořit v požadované výši 1 568 534 Kč projekty obcí Velká Bíteš, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě, Jaroměřice nad Rokytnou, Telč a Hrotovice. Projekty jsou zaměřeny na rozšíření stávajícího kamerového systému a na osvětlení kriminalitou ohrožených lokalit. Dotace zahrnuje rovněž částku 131 600 Kč na realizaci projektu obce Chotěboř, který byl předložen na Ministerstvo vnitra ČR k poskytnutí podpory z kapitoly MV. Tento projekt byl navržen v souladu se zásadami Ministerstva vnitra jako pátý v pořadí s tím, že bude podpořen jen do výše přislíbené státní dotace (Příloha č. 2).
2) nepodpořit projekty obcí (Příloha č. 3):
* Lukavec z důvodu nesplnění podmínek Výzvy
* Měřín, Bystřice nad Pernštejnem a Rouchovany - uvedené obce požádaly
o poskytnutí dotace na rozšíření kamerového dohlížecího systému (Měřín, Bystřice nad Pernštejnem) a mobilní kamery (Rouchovany). Důvodem je to, že by kamerový systém neplnil především preventivní účel, neboť není zajištěn stálý monitoring
a popsaný způsob sledování a vyhodnocování záznamu není v souladu s požadavkem na ochranu osobních údajů. Hodnotící komise byla vedena snahou přiblížit nároky na hodnocení projektů co nejvíce nárokům stanoveným programem Ministerstva vnitra ČR č. 114051.
* Křižánky a Račice - kriminalita v těchto obcích je minimální a prostředky vynaložené na realizaci projektů by z hlediska efektivnosti neodpovídaly způsobené škodě.
StanoviskaEkonomický odbor - v Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře , v kapitole Požární ochrana a IZS, v Dalších možných požadavcích OSH v roce 2009 je na aktivity v oblasti prevence kriminality dle schváleného Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 a schválených usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje uvažováno s částkou 2 000 tis. Kč. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni
7. 4. 2009 je 76 130 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
RK-14-2009-13, př. 1;
* poskytnout dotaci obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
RK-14-2009-13, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 1 568 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 568 600 Kč;
* zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-14-2009-13, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz