Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-10

RK-14-2009-10.doc  RK-14-2009-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-14-2009-10
NázevNávrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Zpracoval A. Vlachová, K. Řezáčová počet příloh: 1 předkládá: M. Pech Popis problému: Na základě provedené veřejnosprávní kontroly dne 24. a 25. 2. 2009 zjistil odbor kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hra
Předkládá10
Počet příloh
Popis problémuNa základě provedené veřejnosprávní kontroly dne 24. a 25. 2. 2009 zjistil odbor kontroly
u příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529, zřízené krajem, porušení rozpočtové kázně - neoprávněné použití peněžních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 750,- Kč.
Tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb. (dále jen zákon ).
Návrh řešení Při porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona uloží územní samosprávný celek osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu ve stanovené lhůtě.
Dle § 22 odst. 4 zákona se penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1 000,- Kč, neuloží.
OŠMS překládá radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje výše uvedené příspěvkové organizaci ve výši neoprávněného čerpání peněžních prostředků.
Návrh na uložení penále nebude radě kraje předložen, protože v jednotlivém případě nepřekročí částku 1 000,- Kč.
Příspěvková organizace hradí uložené sankce ze svého rezervního fondu. Stav rezervního fondu této organizace k 31. 3. 2009 je 227 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Základní škole Chotěboř, Hradební 529, IČ 70836329, ve výši 1 750,- Kč dle materiálu RK-14-2009-10, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529
Termín do 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz