Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 9/2011 - 08.03.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nabytí pozemku v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice do vlastnictví kraje Vysočina
03Majetkoprávní převody pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov a zřízení předkupního práva k převáděnému pozemku
04Vzájemné darování pozemků a staveb v k. ú. Dolní Cerekev, Spělov a obci Dolní Cerekev a v k. ú. a obci Batelov
05Darování pozemku v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
06Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jiratice
07Majetkoprávní příprava stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
08Nabytí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí a předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
09Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou
10Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
11Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
12Předání stavby v k. ú. a obci Jihlava k hospodaření Střední škole technické Jihlava
13Uzavření podnájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba
14Změna usnesení 1348/28/2010/RK, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
16Změna usnesení 1119/24/2010/RK - majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
17Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce - k. ú. Hořepník
18Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0381/05/2010/ZK
19Uzavření nájemních smluv v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21Vzdání se předkupního práva - k. ú. Horní Dubenky
22Změna usnesení 0275/04/2005/ZK
23Prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
24Zveřejnění záměru darování nemovitostí - k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
25Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013
27Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému fotbalovému svazu Vysočina na zabezpečení projektu
29Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
30Úprava harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
32Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
35Systémové řešení zřizovatelské funkce plaveckých škol
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2011
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
38Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava
39Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
40Vypořádání majetkové účasti kraje v jiných právnických osobách. Změna zřizovací listiny
41Změny ve zřizovacích listinách
42Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2009/2010 a kalendářní rok 2010
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
45Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
46Žádost obce Lipnice nad Sázavou o poskytnutí půjčky
47Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - prosinec 2010
48Dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
49FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
50Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
51Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2011
52Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
53Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
54Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
55Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
56Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
57Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
58Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
59Poskytnutí dotací v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
60Pavilon urgentní a intenzivní péče - smlouva o poskytnutí dotace
61Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
62Výroční zpráva za rok 2010 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 a Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2011
63Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
64Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro programové období 2011 - 2015
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie
66Návrh jmenování zástupce kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
67Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
68Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
69Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
70Návrh úpravy Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - Brtnice
71Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Bílek - most ev.č. 345 - 008
72Prověrka spojů veřejné linkové osobní dopravy - informace
73Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina a schválení Pravidel Rady kraje Vysočina
74Zařazení akce III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
75Zařazení akce II/348 Úsobí most ev. č. 348-004 do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Úsobí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
76Veřejná zakázka na stavební práce na akci: Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
77Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
78Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Hygienické potřeby
79Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy
80Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - O
81Odměna ředitelům příspěvkových organizací
82Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
83Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - N
84Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
85Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
86Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 8. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
87Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku v rámci veřejné zakázky Dodávky nezaměnitelného spotřebního materiálu vázané na výpůjčky analytických linek
88Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
89eDotace - metodika k systému evidence dotací
90FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
91Kapitola Informatika - návrh na provedení rozpočtového opatření
92FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ 2011
93Multimediální průvodce pro krajská muzea - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
94Akční plán elektronické bezpečnosti kraje Vysočina na rok 2011
95Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
96Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
97Realizace projektu Vybudování síťové infrastruktury (ROWANet II)
98Realizace projektu Vybudování technologického centra kraje Vysočina
99Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
100Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část
101Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 27. 1. - 4. 2. 2011
102FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2011
103Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
104Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
105Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Vysočinou v objektu č. 20/22, ulice Rue du Commerce v Bruselu - kancelář kraje Vysočina v Bruselu
106Odvolání člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
107Rezignace členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
108Výběrové řízení Návrh systému optimalizace nákupů pro Krajský úřad a příspěvkové organizace kraje Vysočina
109Návrh opatření v síti středních škol ve Světlé nad Sázavou
110Informace o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014 - 2020
97upr1Realizace projektu Vybudování síťové infrastruktury (ROWANet II)
98upr1Realizace projektu Vybudování technologického centra kraje Vysočina
99upr1Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz