Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 8/2011 - 22.02.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
03Nabytí nemovitostí pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
04Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
05Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Pelhřimov - pavilon ambulantních služeb
09Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
10Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010
11Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví
12Podstatná změna v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
13Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
14Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výrobu celovečerního filmu Arnošt Lustig - devět životů a prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina pionýrským oddílům 2011
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Dětský den a Letecká show
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
18Doprovodná aktivita soutěže S Vysočinou do Evropy
18upr1Doprovodná aktivita soutěže S Vysočinou do Evropy
19Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
20Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
21Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
22Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
23Žádost Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
24Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 (IV. Q.)
25Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku v rámci veřejné zakázky Dodávky nezaměnitelného spotřebního materiálu vázané na výpůjčky analytických linek
26Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
27Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investiční akce
28FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2011
29Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 5. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
30Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. a 3. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
31Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0009
32Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35Memorandum o spolupráci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz