Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 7/2011 - 15.02.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
03Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Trhonice
04Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/130 Miletín - most ev. číslo 130-011
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
06Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
07Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
08Smlouva o budoucí darovací smlouvě na pozemky v k.ú. a obci Velké Meziříčí
09Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalín
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010
11Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon
12Prodej pozemku v k. ú. a obci Radotice
13Změna usnesení rady kraje 0863/18/2010/RK a podání návrhu na zřízení věcného břemene v k. ú. Hodíškov
14Darování pozemků v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště
15Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, informace o investičních nákladech na stavbu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov včetně uzavřených dodatků smlouvy o dílo
16Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 1
17Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
18Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0014
19Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
20Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí druhé části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
21Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
22Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010
23Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
24Návrh mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
25Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Krajské výstavy hub 2011
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Bezpečně na sinlicích
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu voj
28Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2011
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
31Anketa Sportovec kraje Vysočina 2010 - jmenování hodnotitelské komise
32Projektové záměry příspěvkové organizace Vysočina Education
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace
34Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
35Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
36Zahájení druhé etapy transformace - Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
37Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví
38Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina
39FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011
40FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz