Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2016 - 06.12.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi u příležitosti 70. narozenin
03Vyhlášení a harmonogram osmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu
04Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
05Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
06Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Meziinstitucionální dohoda s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
07Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
08Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku DUKLA Jihlava - mládež, z.s.
10Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
11Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu movité věci - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
12Souhlas s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
13Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
15Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
16Změna investičního plánu a aktualizace finančního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2016
17Změna investičního plánu a aktualizace finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2016
18Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2016
19Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
20Smlouvy o výpůjčce na podlahové prezentační stojany
21Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
22Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
23Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
24FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
25Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
26Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
27Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
28Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
29Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
30Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
31Dodatek zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
32Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
33Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na výměnu oken v budově U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
34Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2016
35Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2016
36Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
37Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
38Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2016
39Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
41Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou
42Žádost o souhlas s použitím provozních prostředků na úhradu mzdových nákladů - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
43Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
44Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
46Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
47Návrh na úpravu fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
49Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
50Souhlas s použitím provozních prostředků na pokrytí zákonných odvodů a FKSP
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
52Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
53Změna usnesení č. 1728/31/2016/RK ze dne 27. 9. 2016
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
57Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
58Návrh na odepsání pohledávky
59Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
60Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt a následný převod těchto prostředků do Fondu strate
61Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
62Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
63Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
64Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů některých sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
65Dodatek č. I ke smlouvě pro příspěvkové organizace kraje zapojené do projektu IP IV, Dodatek č. II ke smlouvě pro jiné sociální služby zapojené do projektu IP IV. a navýšení finančních prostředků na provoz služeb zapojených do projektu IP IV.
66Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
67Schválení přesunů finančních prostředků mezi službami poskytovanými Diecézní charitou Brno - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
68Úprava závazných ukazatelů u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, včetně rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
69Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč
70Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
71Majetkoprávní příprava stavby III/11262 Doupě - most ev. č. 11262-1
72Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
73Majetkoprávní příprava stavby III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1
74Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK
75Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část II.
76Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
77Změna usnesení 1411/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016
78Zrušení usnesení 0323/04/2016/ZK, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Křižanov
79Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. a obci Věchnov
80Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
81Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
82Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
83Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
84Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
85Předání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
86Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
87Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
88Jmenování zástupce kraje do Teritoriálního paktu zaměstnanosti
89Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 1
90Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
91Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
92Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
93Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
94Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
95Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
96Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
97Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
98Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
99Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
100Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
101Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2016/2017 Jihomoravským krajem
102Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
103Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
104Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů - závěrečné monitorovací zprávy
105Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
106FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
107Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
68upr1Úprava závazných ukazatelů u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, včetně rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz