Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2016 - 07.11.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Stanovení kompetencí členů rady kraje
03Peněžní účelový dar a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
05Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
06Stanovení důležitých termínů na rok 2017
07Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
08Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
09Smlouva o partnerství - Vysočina Education
10Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
11Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
12Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
14Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
15FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
16Informace o řešení 10 P z roku 2014
17FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
18Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
19Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v areálech příspěvkových organizací Kraje Vysočina
20Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
21Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
22FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - prodloužení termínu realizace projektů FV01203.0018 a FV01203.0032
23Podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí
24Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník
25Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
26Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
26upr1Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
27Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
28Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
29Smlouva o nájmu movitého majetku pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
30Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
31Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
32Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
33Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (příspěvky na památky) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
34Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
35Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
36Změna usnesení č. 0450/05/2016/ZK
37Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
38Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
39Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
40Uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a Bohumilice u Kožlí
41Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
42Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
43Změna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
44Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
45Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46Prodej pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
47Předání nemovitostí k hospodaření a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
49Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
50Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
51Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
52Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat , návrh na zrušení usnesení 0445/05/2016/ZK, majetkoprávní příprava stavby
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz