Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2014 - 09.12.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
03Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
04Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
05Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov
06Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/01830a Ledeč n. S. - okružní křižovatka
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
09Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava pro akci SŠ automobilní Jihlava - rekonstrukce kanalizace a SŠ PTA Jihlava - školní 1A, rozšíření metropolitní optické sítě Jihlava
10Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
11Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
12Veřejná zakázka Nákup diskového pole
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
14Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, část Technologická vybavenost pro OŘ ZZS
15Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
16Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
17Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spoluprá
18Výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014
19Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
20Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina s Akademií věd ČR v roce 2014
21Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2014
22Prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
23Peněžní dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
24Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
25Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
27Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2014 u kapitoly Zdravotnictví
28Návrh rozpočtového opatření - dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů předkládaných do Integrovaného operačního programu
29Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci nemocnic
30Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
31Smlouva o nájmu nebytových prostor pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
32Síť výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, darování pozemků v k. ú. a obci Polná
33Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
34Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
35Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
37Podpora technického vzdělávání na základních a středních školách - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
38Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerům na realizaci projektu
39Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2014
40Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
41Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
42Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2014
43Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
44Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014
45Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
46Vyřazení vozidel z majetku kraje
47Zrušení projektu Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
48Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013
49Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště a Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště.
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
51Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
53Prohlášení o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Skupinou ČEZ
54Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2015
55Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
56Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
57Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
58Nadlimitní veřejná zakázka na poskytování vybraných služeb sociální prevence realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
59Návrh rozpočtového opatření - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče
60Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
61Návrh na odepsání pohledávky
62Návrh na úpravu investičního plánu a schválení investičního záměru u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
63Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
64Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
65Žádost o poskytnutí dotace organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
66Rozpočtové opatření na kapitolách sociální věci a zdravotnictví a poskytnutí dotace na vydání publikace Určitě si poradíte
67Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
68Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
69Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - průtah
70Veřejná zakázka na služby: PD-06-2014, mosty
71Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
72Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
73Informace o zajištění techniky na provádění zimní údržby silnic Krajskou správou a údržbou Vysočiny pro zimní období 2014/2015
74Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
75Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
76Dar pro příspěvkovou organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz