Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2008 - 16.12.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
03Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
04Uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání budovy bez čp./ev. a pozemku v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
06Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení - dodatečné stavební práce
07Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a změna usnesení 0764/19/2008/RK
08Zveřejnění záměru darování úseku silnice II/128 do vlastnictví městyse Lukavec
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Darování pozemku v k. ú. Budkov
11Reklamní zařízení na budově Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
12Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
13Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a stavbu II/152 Jaroměřice n. R. - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
14Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
15Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
16Prodej pozemku v k. ú. Moudrov a obci Obrataň
17Uzavření nájemních smluv, smluv o výpůjčce a smluv zakládajících právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
18Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace pro projekt Technická asistence SROP 3.2 a vypořádání bankovního účtu Administrace GS 3.2. SROP
19Grantová schémata opatření 1.1 SROP - úprava dokumentace pro1., 2. a 3. výzvu
20Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 - úprava dokumentace
21Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina - úprava dokumentace
22Grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina - úprava dokumentace
23Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Vítejte na Vysočině
24Návrh na úpravu závazného ukazatele limit prostředků na platy pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na rok 2008
25Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
26Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - úprava rezervního fondu na rok 2008
27Návrh rozpočtového opatření - dotace ze státního rozpočtu pro Nemocnici Třebíč na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008
28Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2008 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
29Návrh dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a Radou seniorů České republiky, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2008
31Postup do vyššího platového stupně
32Žádost obce Přešovice o uhrazení faktury
33Žádost Lesního družstva obcí Měřín o úhradu škody lesního porostu v důsledku chemického ošetřování vozovky
34Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v územním obvodu kraje Vysočina pro rok 2008
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - krajské projekty Adaptabilní školy
37Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
38Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
39Nedodržení podmínek udržitelnosti projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.1/1110
40Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2008 u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
41Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a provedení rozpočtového opatření - Protihluková opatření, opatření ke snížení hluku pro KSÚSV
42II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002 - výběr nejvhodnější nabídky
43Zmocněnec kraje Vysočina pro zavádění nového maturitního studia Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz