Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2014 - 02.12.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK
03Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0479/07/2008/ZK
04Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0197/03/2009/ZK
05Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0463/06/2009/ZK
06Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
07Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
08Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
09Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/404 Komárovice - průjezdní úsek
10Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
11Převod nemovitého majetku v k. ú. Pacov
12Prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč
13Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
14Změna usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
15Dodatek Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
16Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
17Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
18Poskytnutí a přijetí daru pozemku v k. ú. Břevnice
19Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Pacov do hospodaření
20Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
21Výkup pozemků pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Českých drah, a. s.
22Koupě pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
23Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
24Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. Dolní Radslavice
25Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky
26Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
27Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k.ú. Humpolec do hospodaření
28Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/152 Moravské Budějovice - průtah
29Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2014
30Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
31Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2014
32Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
33Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
34Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
35Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
35upr1Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
36Peněžní dary a věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
37Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
38Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
39Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
40Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
42Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
43Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
44Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
46Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
47Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
48Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
49Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
51Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015
52Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice - průtah
53Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš pro společné zadání veřejné zakázky na služby Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš, projektová dokumentace
54Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
55II/408 Jemnice - Dobrá Voda - změna č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
56Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
57Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
58Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
59Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
60Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
61Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
63Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
64Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
66Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné
67Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
68FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí 1. a 2. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb do rozpočtu kraje
70Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
70upr1Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
71Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
72Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
73Stanovení důležitých termínů na rok 2015
74Náhrada výdělku
75Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
76Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
77Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015 (VIP akce)
78Ukončení projektu Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
79Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
80Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
81Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt MA-G 21 a jeho ukončení
82Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
83Podlicenční smlouvy
84Projekt Technická pomoc Vysočina - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF
85Projekt BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
86Výzva k vyjádření se k přípisu orgánu
87Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice - Okrouhlice
88Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
89Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz