Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2008 - 09.12.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Heřmanice
03Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
04Darování pozemků v k. ú. a obci Květinov
05Darování pozemků v k. ú. Petrkov a obci Lípa
06Veřejná zakázka na stavební práce Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Vestavba podkroví a úpravy 1. NP - dodatečné stavební práce
07Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ÚSP Zboží-rekonstrukce - vybavení interiéru
08Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
09Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
10Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
11Prodej pozemku v k. ú. Milatice a obci Šebkovice
12Zařazení nové akce do přílohy M1 rozpočtu kraje - ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - oprava poškozených střech na školním statku
13Darování pozemků v k. ú. Sokolí a obci Třebíč
14Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
15Majetkoprávní vypořádání stavby III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže
16Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na částečnou úhradu nezbytných výdajů města Světlá nad Sázavou v roce 2008 na zabezpečení mimořádné dopravy
18Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2008
19Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2008
20Veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění kopírovacích služeb
21Fond Vysočiny - projekt FV 001/206/08
22Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
23Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 - změna harmonogramu sub-projektu
24Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9 - změna harmonogramu sub-projektu
25Fond Vysočiny - projekt FV 021/196/08
26Návrh na změnu závazného ukazatele Investiční dotace pro rok 2008 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
28Poskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky Sedmikvítek
29Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 075/178/07
30Nominace zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
31Nominace zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Iniciativu společenství INTERREG IIIA Rakousko - Česká republika
32Nominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
34Mimořádné odměny ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti zdravotnictví
35Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy
36Rozpočtové opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz a mzdový limit u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví sociální péče
37Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
38Změna investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2008
39Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
41Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008
42Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2008
43Návrh rozpočtového opatření pro rok 2008 na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
44Vyřazení movitého majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
45Výpůjčka nebytových prostor a movitých věcí v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
46Návrh na odepsání pohledávek v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci
47Změny ve školském rejstříku
48Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 - příjmy z pronájmu nemovitého majetku a změna závazného ukazatele u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
51Jmenování členů školských rad za zřizovatele
52Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Obchodní akademie a Státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
53Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2008
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
55Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
56Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci, střední škole
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008
58Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
59Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
60Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd
61Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2008 - kapitola školství
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 (2)
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008
64Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Zboží - rekonstrukce - vyvolané stavební práce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz