Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2016 - 24.10.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
06Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
07Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši - návrh na provedení rozpočtového
08Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2016
09VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2017
10Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2016
11Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
12FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024
13Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
14Podmínky kolektivní smlouvy Krajské knihovny Vysočiny
15Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
16Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2015 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
17Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - monitorovací zpráva o udržitelnosti
18Změny ve školském rejstříku
19Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
20Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
21Návrh na úpravu fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016
22Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
23Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
24Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
25Uzavření dodatku nájemní smlouvy - napojení silničního příkopu do drážního v k. ú. Pohled
26Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí
27Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
29Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
30Souhlas s podáním žádosti o povolení kácení trvalých porostů na pozemcích dotčených výstavbou I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat
31Změna usnesení 1363/23/2015/RK
32Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Křižanov
33Majetkoprávní přípravy stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - uzavření nájemních smluv
34Návrh na zařazení nové akce Domov Jeřabina Pelhřimov - odvodnění pozemku p. č. 387/1 Počátky do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
35Darování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Zboží
36Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba
37Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016
38Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
39Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektů Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III.
40Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště
41Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz