Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2014 - 25.11.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2, SO 301 potrubí kanalizace
03Výkup pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
04Darování pozemku v k. ú. a obci Cejle
05Majetkové vypořádání pozemků se společností ČEZ, a.s.
06Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah - změna usnesení 2041/38/2013/RK
07Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
08Majetkoprávní příprava akce II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
09Uzavření dohody o vzájemném vypořádání nároků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
10Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
11Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
12Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
13Veřejná zakázka na služby Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - projektová dokumentace
14Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
15Veřejné zakázky na stavební práce zadávané v rámci projektu OPŽP na základě 60. Výzvy
16Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 , změna kupní ceny, změna usnesení.
17Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah , změna kupní ceny
18Veřejná zakázka na stavební práce: II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 2
19Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
20Závěrečná zpráva a žádost o platbu za malý projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
21Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - obchvat
22Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
23Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)
24Veřejná zakázka Virtuální desktopy (opakované vyhlášení)
25Analýza stavu a potřeby zřízení geriatrická péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
26Smlouva o podnájmu části nemovitosti v užívání Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
27Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
28Odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace a zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na vybavení hematologie a transfuziologie
30Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - vrácení dotace na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením stipendia
31Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ a jeho ukončení
32Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
33Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
34Schválení zásad zastupitelstva a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU
35Hodnotící zpráva projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
36Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
37Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
38Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
39Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00919.0014
40Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
41Stanovení objemu prostředků na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
42Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
43Stanovení platu ředitelce Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
44Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitelů příspěvkových organizací
45Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
46Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
47Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
48Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
49Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
50Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
51Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 4. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
52Návrh na podporu provozu Senior Pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
53Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
54Schválení monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Jeřišno o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
56Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
57Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
59Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
61Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední školy stavební Jihlava
62Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
63Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
65Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
66Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
68Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
69Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
70Monitorování kvality vzdělávání
71Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014
72Školská rada - postup jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
73Smlouva o partnerství s asociovanými partnery na mezinárodním projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
74Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
75Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod a Úspory en
76Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
77Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
78Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů
80Návrh na prodej movitých věcí Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
81Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz