Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2008 - 01.12.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
03Vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
04Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2008 a k 20.11. 2008
05Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro hodnocení nabídek - Střední průmyslová škola Třebíč
06Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
07Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
08Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
09Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Hornice o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
12Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009
13Náhrada výdělku
14Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
15Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
16Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
17Veřejná zakázka malého rozsahu Právní, technické, finančně-ekonomické a společensko-ekonomické posouzení a porovnání variant zajištění vybudování a provozu administrativního komplexu kraje Vysočina - rozhodnutí o zadání zakázky
18Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Žďár nad Sázavou, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Žďár nad Sázavou
19Darování pozemků v k. ú. a obci Záborná
20Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Jihlava o pokácení dřevin v k. ú. Pohled
21Žádost obce Zvole o pokácení dřevin
22Smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti v k.ú. a obci Havlíčkův Brod - prodloužení trvání smlouvy, zvýšení kupní ceny a změna výměry pozemku
23Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemku do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
24Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3507 Havlíčkova Borová - ulice Pivovarská
25Změna usnesení 0539/09/2005/ZK a 0226/04/2008/ZK- koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřice nad Rokytnou
26Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy
27Darování pozemků v k. ú. Nové Veselí
28Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení zastupitelstva kraje
29Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007
30Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
31Vložení pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
32Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
33Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
34Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví obce Počátky
35Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - pozemky pod stávající trasou
36Nabídka převodu pozemků v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina
37Poskytnutí finančních darů z kapitoly Nemovitý majetek
38Majetkoprávní vypořádání - nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky)
39Dotace Statutárnímu městu Jihlavě na vytvoření uměleckých děl umístěných v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
40Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
41Město Bystřice nad Pernštejnem - okružní křižovatka - poskytnutí finančního daru
42Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009
43Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
44Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
45Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981
46Grantové schéma 1.1 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
47Volba politika projektu Zdravý kraj Vysočina
48Informace o přípravě globálního grantu v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
49Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod - smlouva na poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Vysočina Tourism
50Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Shrnutí a zhodnocení aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 a návrh akcí kraje Vysočina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009
54Informace o stavu LSPP v kraji Vysočina za období leden-říjen 2008
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz