Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2015 - 18.11.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
03Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
05Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06Podstatná změna v projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
07Následná intenzivní péče v Kraji Vysočina
07upr1Následná intenzivní péče v Kraji Vysočina
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
09Informace o návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a o finančním dopadu navržených změn za krajem zřízené příspěvkové organizace
10Jmenování ředitele organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
11Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci stavby kraje II/3443 Dolní Krupá - přeložka
12Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
13Změna usnesení 0474/09/2015/RK
13upr1Změna usnesení 0474/09/2015/RK a usnesení 1132/24/2011/RK
14Změna usnesení 1465/24/2015/RK
15Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Havlíčkův Brod
18Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
19Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 2 projektu II/405 Příseka - obchvat
20Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
21Postoupení smluv na akci III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
22Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019
23Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu Havlíčkův Brod
24Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Ždírec, příspěvkovou organizaci, na projekt Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
26Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II
27Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2015
28Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžná vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
29Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00860.0026
30Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01178.0077
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
32Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2015
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí daru na tisk publikace Centenary of Jaroslav Palliardi s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology
34Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava závazných ukazatelů u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
36Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
37Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Na Ostrážné
38Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Hamrů a jejího ochranného pásma
39Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havranka
40Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Mohelnička a jejího ochranného pásma
41Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká skála a jejího ochranného pásma
42Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suchá hora
43Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
44Podpora technického vzdělávání
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2015
47Změny ve školském rejstříku
48Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky - změna usnesení č. 0919/16/2015/RK
49Veřejná zakázka na stavební práce Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce DM T. Bati
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz