Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2005 - 25.10.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Demolice objektu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
03Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky
04Návrh na provedení rozpočtového opatření - provozní náklady areálu staré nemocnice v Jihlavě
05Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
06Bezúplatné nabytí movitého majetku
07Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
08Výkup pozemku v k. ú.a obci Černov
09Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"
10Předání majetku do správy příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč
11Stavba okružní křižovatky v Humpolci
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov
14Financování odvedení dešťových vod ze silnice II/132 ve městě Počátky, místní části Leskovec
15Stavba chodníku v k. ú. a obci Pokojovice
16Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - programové financování ze státního rozpočtu, Program záchrany architektonického dědictví
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - programovém financování ze státního rozpočtu, investice v Nemocnici Nové Město na Moravě
19Příprava investičních akcí pro podání projektů do SROP
20Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat" a změna ceny nabývaných nemovitostí
21Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice", změna ceny nabývaných nemovitostí
22Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2005
23Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - parkovací stání pro Český statistický úřad Krajská reprezentace Jihlava
24Bezúplatný převod majetku
25Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006
26Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
28Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
29Fond Vysočiny - Vyúčtování projektu "Čtení je nejlepší formou učení"
30FV - Projekt "Jan Franz: Kritiky a korespondence"
31Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazného ukazatele
32Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazného ukazatele
33Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
34Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - návrh na změnu účelu čerpání
35Prezentace turistických možností kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v roce 2006
36Souhrnná zpráva pro jednání o aktualizaci Pracovního programu (pro roky 2006 - 2007), součásti Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
37Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium
38Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2005
39Průběžná informace o ukončení činnosti příspěvkových organizací Školní statek, Jihlava, Školní statek, Havlíčkův Brod a Školní statek, Třebíč
40Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
41Stanovení požadavků zřizovatele pro účastníky konkursních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení
42Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890 a na funkci ředitele (ředitelky) Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Br
43Týden vzdělávání dospělých
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - výuková CNC pracoviště
46Zapojení kraje Vysočina do hodnocení výsledků základního vzdělávání žáků
47Dodatek k volebnímu řádu pro volby do školských rad
48Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
49Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2005 - Program rozvoje zdravotnických knihoven ČR
50Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise
51Přeměna schválené mimořádné dotace na návratnou finanční výpomoc u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace,
52Návrh rozpočtového opatření u kapitoly zdravotnictví na rok 2005 - sytém jakosti u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
53Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí movitých uzavřených mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
54Podání žádosti o dotaci na MPSV pro rok 2006
55Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Zemědělství
56Jmenování člena rozpočtové komise Rady kraje Vysočina
57FOND VYSOČINY - Grantový program "Krajina Vysočiny 2005"
58Havárie přípravy teplé užitkové vody v Domově důchodců Třebíč, Koutkova 302
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz