Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2014 - 27.10.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
03Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
04Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
05Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
06Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK
07Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
08Nabytí pozemků v k. ú. Pelhřimov
09Uzavření smlouvy zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
10Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu vynucené přeložky veřejné komunikační sítě v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
11Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
14Zařazení nové akce Střední průmyslová škola Třebíč - havárie, oprava oken Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
15Uzavření dalších smluv v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
16Žádost vlastníka o uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. a obci Stáj
17Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
18Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
19Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
21Veřejná zakázka na služby: II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
22Veřejná zakázka na služby: PD-07-2014, komunikace E
23Zpráva o pokroku č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
24Zpráva o pokroku č. 4 projektu II/406 Telč - průtah
25Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu č. 2 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
26Veřejná zakázka Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - stavební a restaurátorské práce
27Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
28Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
29Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
30Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard
31Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a Městem Chotěboř, výstavba optické metropolitní sítě MAN Chotěboř
32Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
33Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci
35Žádost o podstatnou změnu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
36Hodnotící zpráva - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 pořádané Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
38Změny ve zřizovací listině
39Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2015
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
41Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
42Projekt Schools as learning institiutions - příspěvek partnerům na realizaci projektu
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
44Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
45Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci mezinárodního projektu Vaříme společně
47Projekt Od myšlenky k výrobku - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
48Motivační stipendia na podporu učebních oborů
49Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
50Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření - úprava závazných ukazatelů
51Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
52Podstatná změna č. XVI projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
535. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
54Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
55Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
57Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
59Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence kriminality - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
60Návrh na poskytnutí věcného daru guvernérovi provincie Hubei
61Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014
62Jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
63Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina
64Dar pro příspěvkovou organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz