Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2009 - 13.10.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
03Darování pozemků v k. ú. a obci Krahulov
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
06Nabytí pozemků pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
07Majetkoprávní příprava stavby II/350 Polnička - most ev.č. 350-009
08Návrh na zařazení nové akce - DD Senožaty - oprava střechy chodba do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
09Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
09upr1Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
10Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , změna usnesení
11Podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
12Změna Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina, nominace člena/členky Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina a předsedy Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
13Stanovení termínů jednání
14Fond Vysočiny - projekt FV 038/210/08
15Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2009
16Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
17Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z důvodu optimalizace nákladů na telekomunikační služby
19Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2009
20Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
21Žádosti o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
22Projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
23Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
24Návrh na provedení změny usnesení č. 1103/24/2009/RK - financování lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
25Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
26Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009
27Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
28Jmenování ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
29Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice
30Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
31Návrh změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace na rok 2009
32Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence
33Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve třetím čtvrtletí roku 2009
34Individuální projekt - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
35Zahájení vyvlastňovacího řízení o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky
36Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
37Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz