Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2014 - 21.10.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádosti o převod a pronájem nemovitostí v areálu bývalé střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na ulici Jihlavská
03Darování pozemků v k. ú. a obci Rantířov
04Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
05Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0216/03/2014/ZK
06Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
07Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
08Darování pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
09Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
10Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbách II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení 0103/02/2010/ZK a 0478/07/2008/ZK
11Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí za účelem podpory ekologické výchovy a osvěty
13Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014
14FOND VYSOČINY: Bioodpady 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí za účelem označení zvláště chráněných území
16Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a aktualizace svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv
17Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
18Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2014/2015 Jihomoravským krajem
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
20Čestné prohlášení k projektu II/406 Telč - průtah
21Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
22Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice
23Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2014
24Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
25Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
26Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
27Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
28Peněžní a věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
29Uzavření smlouvy o partnerství a sponzorství mezi Krajem Vysočina a společností Microsoft s.r.o.
30Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
31Smlouva o spolupráci s Českými centry - spolupráce při pořádání výstavy děl Emanuela Ranného v Paříži
32Změny ve zřizovacích listinách
33Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
34Návrh na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
35Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
36Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
37Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
38Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence - realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
39Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
40Návrh na prodloužení termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015
41Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
44Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
45Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
47Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
48Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
49Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislos
50Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
51Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
52Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
53Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113
54Zásady na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
55Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
56Zařazení nové akce ČZA v Humpolci, střední škola - havárie kotelen v zemědělské škole Havlíčkův Brod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
57Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Německu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz