Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2016 - 20.09.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Odměna za splnění osobního úkolu pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
07Smlouva o umístění věci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2016
10Odprodej notebooku
11Stanovení kompetencí členů rady kraje
12Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
13Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
14Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
15Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka průtah - napojení na obchvat , změna ceny nabývané nemovitosti
18Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba
19Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
20Veřejná zakázka na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A
21Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
22Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
23Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Ves
24Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
26Předložení žádosti o dotaci projektu II/360 Třebíč - Střítež
27Veřejná doprava Vysočiny
28Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
29Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
30Informace k projektu IPO OP VK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
31Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
32Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku
33Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
34Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
36Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
38Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
40Informace o vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
42Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
43Projektové žádosti projektů Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A a Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
44Projektový záměr příspěvkové organizace - OP Zaměstnanost
45Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Vysočina Education
46Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
47Projektová žádost projektu Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
492. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče
51Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
52Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - úhrada penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
54Aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
55Návrh na poskytnutí věcného daru módní akademické malířce Blance Matragi
56Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra - pacient do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
57Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
58Projekt Predikce trhu práce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz