Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2008 - 30.09.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny - projekt FV 039/182/07
03Fond Vysočiny - projekt FV 046/182/07
04Průběžné monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
05Návrh účetního řešení finančně nekrytého zůstatku rezervního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
06Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
07Krajská knihovna Vysočiny - návrh na řešení zástupu ředitelky organizace
08Návrh na vyjmutí sbírkového předmětu - archiválie z Centrální evidence sbírek
09Záměr převodu kaple v obci Kámen do vlastnictví kraje Vysočina a návrh dalšího postupu při její záchraně a obnově
10Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 - změna harmonogramu a rozpočtu sub-projektu
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Koupě stavby garáže v k.ú. a obci Daňkovice
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Informace o průběhu stavebních prací - projekty ROP do infrastruktury krajských nemocnic
15Návrh na zařazení nové akce Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - havárie, oprava kanalizace kuchyně do kapitoly Nemovitý majetek
16Záměr na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina veřejnou drážní osobní dopravou v roce 2009
17Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina
18Veřejná zakázka na služby Zpracování projektu pro realizaci náhrady části rozsahu veřejné drážní osobní dopravy, veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina
19Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
20Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
21Projekt INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina - přijetí dotace na projekt v rámci iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko po ukončení projektu a převod konečného zůstatku na zvláštním účtu do FSR
22Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
23Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3
24Projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina - přijetí dotace po ukončení projektu a převod konečného zůstatku na zvláštním účtu do FSR
25Projekt Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 v kraji Vysočina
26Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
28Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje
30Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 066/164/07 - Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj
31Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
32Stanovení platu ředitele Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
33Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
36Pronájem movitého majetku v Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, příspěvkové organizaci
37Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - využití vratek z finančního vypořádání roku 2007, finanční zabezpečení činnosti Vysočina Education
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
44Veřejná zakázka Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina - hodnotící komise
45Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
46Vyřazení movitého majetku ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
47Organizační řád - Dodatek č. 2 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
48Určení osoby, která bude dočasně vykonávat činnosti ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
49Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka kancelářské vybavení
50Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka a služby - úklid
51Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro hodnocení nabídek - Střední průmyslová škola Třebíč, příspěvková organizace
52Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka osobního vozidla
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz