Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 3/2005 - 11.01.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
03Žádost o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Stařeč
04Převod správy pozemku v k. ú. a obci Ujčov
05Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
06Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
06-upr1Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina-upr1
07Žádost o odprodej stavby a pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
08Změna usnesení č. 125/06/2002/ZK
09Výkup pozemků v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Převod pozemku včetně komunikace III/34827 v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá
12Vypořádání pozemků pod silnicí v k. ú. a obci Koroužné
13Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
14Bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
15Darování pozemku v k. ú. Polesí u Počátek a obci Polesí
16Odprodej bývalé obalovny v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
17Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
18Převod části finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce
19Návrh na jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
20Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
21Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období říjen - prosinec 2004
22Dodatek ke smlouvě Fondu Vysočiny
23Návrh na jmenování ředitele Dětského domova, Humpolec, Libická 928
24Stanovení platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
25Návrh systémové podpory obcím a dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditora
26Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
27Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
28Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
29Osteologické pracoviště v kraji Vysočina
30Projekt čistší produkce ve zdravotnictví
31Organizace lékařské služby první pomoci
32Vyřazení majetku ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
33Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociální péče a zdravotnictví
34Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
35Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
36Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
37Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku správ a údržeb silnic
38Návrh organizačních řádů Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
39Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci radonového protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za rok 2004
40Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za rok 2004
41Povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za 2. pololetí 2004
42Změna zástupců Kraje Vysočina ve Výboru Regionálního rozvoje pro Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod
43Návrh na poskytnutí finanční dotace
44Zástupci kraje Vysočina v komisích Rady Asociace krajů ČR
45Zřízení komisí Rady kraje Vysočina
45uprupr1 Zřízení komisí Rady kraje Vysočina
46Návrh na poskytnutí věcného daru
47Návrh na změnu jmenovaných členů komise pro výběrové řízení na funkci ředitele/ky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz