Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2016 - 06.09.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nájem nebytových prostor Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování ambulance ORL
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
04Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent
05Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce autorských děl
06Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
07Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
08Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium Třebíč - změna závazných ukazatelů
10Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
11Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
12Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
13Podpora učebních oborů
14Projektová žádost projektu SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
15Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
16Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
17FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
18Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
19Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
20Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
21Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
23Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
24Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
25Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základních Family Pointů v Třebíči
26Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
27Záměr vybudování nové kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihlavě
28Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
29Žádost o investiční dotaci při realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov
30Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
31Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
33Informace o úhradě úroku za posečkání
34Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
35Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz