Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2014 - 30.09.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava pro akci II/405 Příseka - most ev.č.405-002
03Nevyužití předkupního práva - k. ú. Pacov
04Majetkoprávní vypořádání pozemků, včetně dvou opěrných zdí, v k. ú. Dolní Cerekev a v k. ú. Spělov v obci Dolní Cerekev
05Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, návrh na změnu usnesení 0733/14/2014/RK
06Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
07Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-021
08Darování pozemků v k. ú. a obci Radošov
09Nabytí pozemku z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
10Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
11Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399
12Veřejná zakázka na stavební práce na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
13Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
14Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - 2. etapa - uzavření podnájemní smlouvy
15Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty: Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 , Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2 , Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1 , Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2 , Transfor
16Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
17Rozhodnutí o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště
18Začlenění pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
19Souhlas s podáním žádosti k přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR
20Souhlas s pořízením terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
21Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
23Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
24Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
25Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
26Výpůjčka přístroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
27Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
28Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
29Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
31Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
33Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
35Návrh na úpravu investičního plánu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
36Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - změna závazných ukazatelů
37Studijní cesta na Taiwan v rámci projektu řízení spotřeby energií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
38Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2014
39Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2014
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Budkov, Domov důchodců - Proseč-Obořiště, Nemocnice Havlíčkův Brod a Ústav sociální pé
41Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
42Podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí
43Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3, návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
45Smlouva o převodu investorství
46Smlouva o převodu investorství
47Smlouva o převodu investorství
48Návrh rozpočtového opatření včetně změny účelovosti finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
49Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat
50Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba-úsek č. 2
51Veřejná zakázka na služby: II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
52Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - notifikace
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku
54Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 4. monitorovací období
55Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
56Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
57Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
58Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
59Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
60Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
61Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
62Návrh na stanovení předpokládaných hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí 3. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb a změna paragrafu
64Žádost o změnu v projektu Technická pomoc Vysočina
65Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 23/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
66Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 24/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
67Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 15/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
68Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 16/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
69Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
70Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
71Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 15/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
72Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 16/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
73Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
74Nominace náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
75Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
76Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Firma roku, živnostník roku
77Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2014
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zřízení Centra dokumentárního filmu v Jihlavě
79Odvolání a jmenování předsedy Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
80Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
81Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška
82Zařazení nové akce Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, oprava kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
83Uzavření dodatku č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Lavičky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz