Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2016 - 30.08.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcné a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
03Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
05Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
06Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
07Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2015/2016 a příprava ročníku 2016/2017
08Kraje pro bezpečný internet - soutěž škol
09Nabídka odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů
10Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
12Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
13Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
15Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
16Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
17Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
18Partnerská dohoda v projektu RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
19Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
21Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
22Předání majetku k hospodaření Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
23Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci Transformace Domova Háj III.
24Odůvodnění veřejné zakázky zadávané v rámci projektu Řešení prostor pro SPŠ Třebíč
25Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - změna usnesení 0125/02/2016/ZK
26Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
28Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
29Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky
30Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat a zrušení usnesení 0239/03/2016/ZK
31Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
32Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - požadavky vlastníků na úpravu smluv
33Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí a v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
34Uznání vlastnického práva - k. ú. Třebíč
35Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
36Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
37Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a dodatku nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
38Projekt Centrum tradiční lidové kultury
39FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2016
40Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
41FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
42Předběžný projektový záměr I-CULT do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
43Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
44Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
46Prezentace projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - návrh na uzavření smlouvy inominátní
47Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
48Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu SENIOR PLUS
49Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
50Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Transformace ÚSP Jinošov , Transformace ÚSP Jinošov II. a Transformace ÚSP Jinošov III. .
51Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
52Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
53Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
54Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
55Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice
56Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2015 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
57Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
58Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
59Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
60Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
61Prodeje pozemků v k. ú. Římov na Moravě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz