Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2014 - 16.09.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku - k. ú. Nárameč
03Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
04Veřejná zakázka na stavební práce na akci Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
05Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci akce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
06Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci akce III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2
09Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
10Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
11Zařazení nové akce OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce domova mládeže T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
12Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
13Veřejná zakázka na stavební práce na akci Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
14Darování a prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
15Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
16Smlouva o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
17Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
18Veřejná zakázka na zajištění Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
19Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
20Vypořádání smluvních vztahů s MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi
21Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
22Smlouva o podnájmu nebytových prostor Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
23Výpůjčka přístroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
24Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
25Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
26Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
27Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
28Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
29Výpověď rámcové smlouvy - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
30Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
31Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
32Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (poskytnutí náborového příspěvku)
33Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (poskytnutí stipendia)
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení národního podílu 3. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
35Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
36Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace folklornímu souboru Pramínek Jihlava, o. s.
38Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
39Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
40Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
41Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
42Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
44Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
46Rozpočtové opatření - poskytnutí investiční dotace Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci
47Rozpočtové opatření - snížení kapitoly Sociální věci, § 4399 a zvýšení rozpočtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
48Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2014
49Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
50Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c
51Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
52Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Dětského domova, Rovečné 40
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2014
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
55Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
56Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
57Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
58Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - smlouva o poskytnutí dotace
59Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití technických stavebnic
60Zřízení stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina
61Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (KID CZ-A) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republik
62Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
63Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
64Projektové záměry Improvement of waterways mobility through assessing the existing state and design of a development project for Upper Tisza river port a Help Team Ukraine - capacity building and improved cooperation of volunteer rescue teams for bette
65Přijímací řízení do středních škol
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz