Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2014 - 02.09.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
03Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Zašovice - Okříšky
04Výkup pozemku zastavěného silnicí III/11255 v k. ú. a obci Rynárec
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
07Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK
08Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
09Vyřazení vozidel z majetku kraje
10Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
11Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv na úseku sociálních věcí za projekty transformace pobytových zařízení sociálních služeb
12Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
14Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1
15Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
16Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
17Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
18Schválení rozpočtového opatření na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina
19Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
20Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
21Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
22Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
23Projektový záměr a smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
24Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
25Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
26Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
27Projektový záměr a smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
28Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
29Podpora technické tvořivosti v základních školách
30Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Nové Město na Moravě
31Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
32Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2013/2014 a příprava ročníku 2014/2015
33Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice
34Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
35Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
36Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
37Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
38Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
39Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení
40Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
41Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
42Regionální stálá konference Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz