Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2016 - 25.07.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o nájmu
03Veřejná zakázka Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Ostatní finanční operace
05Memorandum o sdílení sítí ŘSD - ROWANet
06Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
10Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
11Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12Jmenování ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
13Odměna řediteli Střední školy stavební Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
14Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
16Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
17Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2017 se zaměřením na primární prevenci
18Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
19Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
20Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
21Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
22Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Postav si svoje auto - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
23Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
24Dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 - změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1085/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 - rozpočtové opatření
25Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
26Rozhodnutí o odvolání - pověření odboru sekretariátu hejtmana
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
28Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/408 Jemnice - křiž. s II/152
29Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Čejov - Humpolec, PD
30Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
31Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/128 Lukavec, PD
32Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
33Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
34FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy
35Návrh na zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
36Veřejná doprava Vysočiny
37Majetkoprávní příprava stavby II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022
38Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov - zrušení usnesení č. 0978/19/2016/RK
39Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
40Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
41Prodej pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
42Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část
43Změna usnesení 0406/05/2014/ZK
44Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
45Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
46Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
47Informace o zadání zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
48Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nová Říše
49Ustanovení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení nabídek nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
50Prodej pozemku par. č. 1630/70 v k. ú. a obci Pelhřimov
51Prodej nemovitého majetku v k. ú. Račerovice a obci Třebíč
52Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
53Úprava pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
54Přijetí daru pozemku v k. ú. Nové Syrovice
55Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
56Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
57Projektová žádost Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
60Vývoz a prezentace modelu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací na výstavě v Nitře
61Záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - vytvoření Centra tradiční lidové kultury
62Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
63Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2017
64Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
65Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí investičního příspěvku Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci včetně schválení čerpání fondu investic
66Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
67Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
68Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
69Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - vzájemné darování pozemků s městysem Nový Rychnov
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz