Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2005 - 26.07.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zakázka kraje "Dodávka kancelářského nábytku" - výběr dodavatele
03Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na výběr dodavatele "Dodávka osobních vozidel"
04Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Havlíčkův Brod
05Vnitřní předpis č. 7/05 - Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
06Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium
07Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora romských žáků středních škol
08Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 - 2. část
09Návrh na odepsání pohledávky kraje Vysočina
10Návrh na odepsání závazků kraje Vysočina
11Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace soukromým školám a školským zařízením
12Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
13Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - SOU opravárenské Jihlava
14Návrh na vyřazení, prodej nepotřebného majetku
15Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ
16Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
17Optická kabelová trasa "Podchod ul. Ke Skalce" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
18Darovaní pozemku zastavěného chodníkem v obci Sedletín[m1]
19Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Třešť
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
21Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SÚS Pelhřimov - garáže Pacov"
22Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "DoDů V.Meziříčí - Úpravy klidových ploch"
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
24II/388 havárie opěrné zdi Hrdá Ves
25Návrh budoucích majetkových převodů silnic v České Bělé
26Žádost Náměště nad Oslavou o poskytnutí dlažebních kostek
27Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
28Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
29Zveřejnění záměru darování pozemků a stavby silnice - k. ú. Slavíkov
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dětský domov Telč
31Zřízení věcného břemene v k. ú. Třebíč
32Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"
33Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
34Návrh na rozpočtové opatření na rok 2005 - dotace pro město Bystřice nad Pernštejnem na opravu převzaté stavby komunikace v k. ú. Domanínek
35Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/405 Jihlava - Příseka"
36Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červen 2005
37Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu uzlu sítě národního výzkumu a vzdělávání
38Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou veřejné zakázky na dodávky - přidělení zakázky
39Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
40Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
41Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
42Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací
43Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2005
44Poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka dětských folklorních souborů
45Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
46Zrušení usnesení 0848/22/2005/RK, poskytnutí finančního příspěvku v rámci neprofesionálního umění
47Vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
48Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně úpravy závazných ukazatelů
49Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
50Návrh rozpočtového opatření kapitoly Kultura v souladu s nařízením vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
51Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 06460222 o poskytnutí podpory
52Zakázka: "Zajištění zpracování A: Benchmarkingu obcí s rozšířenou působností, B: Realizace strategie kraje pomocí metody Balanced Scorecard, C: Návrhu řešení a monitorování pomocí metody CAF v rámci projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem pos
53Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně
54Návrh na schválení Nařízení rady kraje č. xx - kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí a další záměry n
55Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci radonového protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2005
56Rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2005
57Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
58Povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za 1. pololetí 2005
59Podpora reprezentanta kraje Vysočina na Mistrovství Evropy v bezmotorovém létání
60Rezignace a jmenování člena člena řídícího výboru grantového programu
61Rezignace a jmenování člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina za ČSSD
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz