Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2016 - 12.07.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05Dědictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
07Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
08Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu Hudba městům Kraje Vysočina 2016
12Odměna za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
13Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
14Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
15Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
16Vývoz a prezentace modelu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací na výstavě v Paříži
17Vyhlášení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny
18Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
19Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
20Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
21Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
22Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky
24Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev.č. 602-043, (Brněnský), PD
25Veřejná doprava Vysočiny
26Vzájemné darování pozemků v k.ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín
27Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv a závazného stanoviska uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
28Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
29Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
30Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
32Uzavření nájemních smluv stavbu pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
33Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
34Smlouvy pro opravu mostu v rámci akce III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
35Změny na majetku kraje při stavbě I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat
36Návrh na zařazení nové akce VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - rekonstrukce připojení vedení NN do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
37Smlouva zakládající městu Havlíčkův Brod právo provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
38Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
39Návrh na uzavření dohod o realizaci managementových opatření - specifický způsob provedení seče - ve vyjmenovaných zvláště chráněných územích v letech 2016 až 2020
40Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2016
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2016
42Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
43Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru spolku Centrum umění a řemesel, z.s.
45Změna v usnesení rady kraje č. 1120/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 - odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení
46Změna členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
47Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina
48Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
49Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
50Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2016
52Povolení pokračování v základním vzdělávání žáka se zdravotním postižením v základní škole zřizované Krajem Vysočina
53Projektové záměry příspěvkových organizací - IROP SC 2.4
54Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
55Návrh Nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
56Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz