Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2016 - 28.06.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11Spolupráce Kraje Vysočina na projektu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina prevence klíšťové encefalitidy a Lymeské boreliózy
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek dotace k projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
13Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
14Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2017-2019
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2015
16Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
17Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Vysočina Fest 2016
19Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
20Vozidla pro zajištění autoprovozu pro členy Rady Kraje Vysočina
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
22Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2016
23Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přeplatek vratky k projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
25Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru spolku Česká jezdecká federace
27Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
28Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 43. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
29Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85074) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka
30Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
31FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2016
32Žádost o podporu projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
33Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
34Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
35Jmenování zástupců do Teritoriálního paktu zaměstnanosti
36Dohoda o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu v Jihlavě
37Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje, PD
38Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
39Veřejná zakázka na stavební práce: III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
40Veřejná zakázka na služby: PD-07-2016, komunikace, 2
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
43Návrh smlouvy o úvěru na zajištění financování nákupu movitého majetku (nákladní a traktorové techniky na údržbu komunikací) v roce 2017 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
44Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
45Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka průtah - napojení na obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
46Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
47Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
48Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
49Ustanovení komise pro posouzení kvalifikace nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
50Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
51Pronájem pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou
52Darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
53Transformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
54Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - souhlas zřizovatele
55Návrh na poskytnutí finančního daru pro SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
56Návrh na poskytnutí finančního daru pro Krajskou radu seniorů Kraj Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
57Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
58Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
59Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
60Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
61Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
62Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
63Do práce na kole 2016 - poskytnutí věcného daru
64Návrh na poskytnutí finančního daru na vydání publikace (cykloprůvodce) Poutní cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy
65Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro potřeby Handy cyklo maratonu 2016
66FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016
67Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci akce Koncerty pro zaměstnance příspěvkových organizací Kraje Vysočina v roce 2016
74Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
75Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
76Změny ve školském rejstříku
77Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
78Udělení souhlasu s přijetím dědictví pro Gymnázium Chotěboř
79Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
80Udělení souhlasu s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
81Projektové záměry příspěvkové organizace
82Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 15. 6. 2016
83Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
84Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
85Změna v usnesení č. 1125/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
86Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz