Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2014 - 01.07.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
03Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 22/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
05Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 12/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
06Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
07Předání a vyjmutí nemovitostí k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
08Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
09Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
10Prodej pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
11Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní pro akci II/353 Počítky - odvodnění komunikace
12Změna usnesení 1013/19/2014/RK
13Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
16Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín , změna usnesení 0360/05/2013/ZK
17Darování pozemků v k. ú. a obci Hvězdoňovice
18Darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
19Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
21Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě
22Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
23Demolice bývalé kotelny v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
24Návrh na zařazení nové akce Základní škola a Praktická škola Chotěboř - vestavba učeben praktických činností do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
25Darování pozemků zastavěných silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
26Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2014
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
28Systém chytrých kiosků pro Kraj Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
29Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2014
30Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
31Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
32Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
33Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
34Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
35Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2014 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
36Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2014, komunikace
39Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-03-2014, komunikace
40Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23
41Žádosti o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na projekty dopravní infrastruktury
42Žádost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením licenční smlouvy
43Změna termínu realizace implementace manažerského informačního systému
44Veřejná zakázka Služby servisní podpory systému eMeDocS
45Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
46Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
47Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
48Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
49Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
50Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
51Návrh rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
52Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
53Podnájemní smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
54Prohlášení zřizovatele pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
55Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
56Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
57Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
58Podmínky kolektivní smlouvy Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
59Jmenování ředitele Gymnázia Jihlava na základě konkursního řízení
60Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
61Souhlas s uzavřením smluv o umístění a provozu chladících lednic - Střední průmyslová škola Třebíč
62Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení rozpočtu provozních výdajů dětským domovům
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu závazných ukazatelů Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská
66Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2014
68Projektový záměr příspěvkových organizací Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola Třebíč, Cyrilom
69Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
70Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 - účast výpravy Kraje Vysočina
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
72Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
73Změna v dokumentaci projektu Od myšlenky k výrobku
74Změna v projektu Badatelská centra pro přírodní vědy
75Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
76Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
77Informace o výjezdním zasedání komise
78Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
79Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-04-2014, mosty
80Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
81Navýšení závazné položky absolutního objemu mzdových prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz