Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2017 - 13.06.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
06Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07Návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Projekt Big Data 2017 (efektivní zpracování dat)
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
09Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci soutěže Republiková soutěž mladých zdravotníků - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
11Smlouva o spolupráci mezi Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a NONSTOPMEDIC, s.r.o.
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
1410. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
15Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn
16Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
18Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
19Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
23Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
24Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - zpráva o postupu v projektu a oznámení o změně I.
25Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů, návrh na změnu rozpočtu na rok 2017, návrh střednědob
26Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce
27Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje
28Veřejná zakázka na stavební práce: III/1327 Žirovnice - průtah
29Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
30Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
31Návrh na změnu usnesení 2229/41/2016/RK
32Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Nové Město na Moravě
34Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK
35Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
36Nabytí nemovitostí pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
37Kapitola krajský úřad, provozní výdaje na plánované opravy
38Příkazové bloky
39Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
40Změna ve školském rejstříku
41Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42Hry VIII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
43Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2017
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
45Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
46Soutěž Cihla k cihle
47Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
48Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
49Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
50Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
51Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 2 a finanční zpráva č. 1
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže z Kraje Vysočina v třídění papíru
53Vyřazení vozidla z majetku kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz