Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2009 - 02.06.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvy zakládající právo stavby pro stavbu cyklostezky v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
03Darování pozemku v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
04Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
05Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
06Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov , změna usnesení 0225/04/2008/ZK
07Vzájemný prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov - zrušení usnesení 0328/05/2009/ZK a nové rozhodnutí
09Nabytí pozemku do vlastnictví kraje - k. ú. a obec Jihlava
10Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
11Veřejná zakázka na služby Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II
12Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci projektu kraje Vysočina Vědeckotechnologický park Jihlava 2
13Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
14Nabytí pozemku pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
15Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec
16Nabytí pozemků pro akci II/388 Bobrová - Zvole
17Změna usnesení 0078/02/2009/ZK - k. ú. Golčův Jeníkov
18Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
19Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
20Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
21Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
22Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
23Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ENERGY FUTURE
24Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
25Návrh na odprodej pohledávky za příjemcem podpory z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společného regionálního operačního programu
26Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
27Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
28Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
29Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012
30Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008
31Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 1. kolo
32FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
33Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
34Projekt zajištění Vzdělávání v eGovernmentu s návazností na Technologické centrum kraje Vysočina - spolufinancovaný OP LZZ
35Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
362. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
37Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací v sociálních službách kraje Vysočina od 1. 6. 2009
38Změna usnesení č. 0487/07/2008/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
39Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/405 Příseka - Brtnice
40Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, třetí etapa příprava projektů pro období 2010-2013
41Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
42Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce - aktualizace
43Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
44Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
45Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
49Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
50Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč
51Memorandum o vzájemné spolupráci
52Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
53Změny ve školském rejstříku
54Výzvy MŠMT k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
56Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
57Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
58Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
60Uvolnění člena Zastupitelstva kraje Vysočina pro výkon funkce předsedy bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
61Půjčka na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
62Změna Fondu Vysočiny
63Koupě pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
64Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Přibyslav - změna usnesení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz