Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2007 - 22.05.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka na službu "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
03Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "DD Budkov, výstavba ČOV, DD Budkov, oprava ZTI"
04Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce soc. zařízení Pražská"
05Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Domov mládeže rekonstrukce ÚT"
06Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"
07Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
08Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
09Darování nemovitostí v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
10Darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
11Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
12Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
13Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
14Nabytí pozemků pro stavbu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba"
15Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
16Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002" - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
17Nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec
18Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
19Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
20Souhlas se stavbou vchodového schodiště v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova
21Žádost o dlouhodobý pronájem nemovitých a movitých věcí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
22Darování pozemku v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou
23Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
24Smlouvy opravňující investora provést stavby na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina
25Výsadba stromů u silnice III/15226 zajišťovaná městem Moravské Budějovice
26Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
27Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
28Zrušení usnesení 0534/08/2006/ZK, prodej majetku kraje v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
29Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
30Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
31Návrh na povolení úlevy z uplatnění sankce
32Přihlášení projektu Datový sklad kraje Vysočina do soutěží Inovace ve veřejné správě za rok 2007 a Chytrý úřad 2007
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí finančního daru okresním organizacím "Českého svazu chovatelů drobného zvířectva" v kraji Vysočina
34Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Krajská komunikační kampaň k třídění využitelných odpadů a zpětnému odběru elektrozařízení 2007
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina na úseku kultury
36Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "WOLKRŮV PROSTĚJOV 2007"
37Výzva k vydání příborů - archeologického nálezu učiněného při zemních pracích ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 8. 2006
38Projekt výstavby Krajské knihovny Vysočiny - harmonogram
39Návrh na přidělení dotace obci Vlkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
40Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Novostavba obslužného objektu Dalečín - Centrum turistických služeb a informací" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
41Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Polensko - vítejte u nás" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
42Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Penzion "Sedlácký dvůr" moderní rekreačně - sportovní areál" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
43Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
44Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění odborného semináře v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II"
45Stanovení platu
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
49Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
50Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4
51Penále za podstatné porušení povinnosti příjemce podpory projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016
52Akční plán rozvoje talentovaných dětí a mládeže v kraji Vysočina
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
54Krajské projekty Adaptabilní školy
55Výběr koordinátora veřejné zakázky na telco služby
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
57FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
58Návrh na provedení rozpočtového opatření
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - předběžná studie proveditelnosti sítě mikroregionu Horácko
60Fond Vysočiny - uložení penále na základě kontrolního zjištění
61Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období listopad - prosinec 2006 u kapitoly Zdravotnictví
62Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
64 Doplacení platu za nečerpání přestávky na jídlo a oddech zaměstnancům ze strany Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
65Lékařská služba první pomoci
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
67Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
68Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2006
69Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
70Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
71Vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina
72Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
73Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
74Návrh na pověření zastupováním kraje v řízení o nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
75Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
76Informační cedule - rekonstrukce silnic
77Návrh na provedení rozpočtového opatření - Mladý web Vysočiny
78Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Městskému a kulturnímu středisku Náměšť nad Oslavou
79Návrh na poskytnutí věcného daru
80Jmenování vedoucího Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz