Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2011 - 03.05.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Darování pozemků v k. ú. a obci Leština u Světlé zastavěných chodníkem
05Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích
06Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nová Cerekev
08Změna usnesení č. 0082/02/2008 ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK,0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK
09Projekt II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
11Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
12Návrh na poskytnutí dotace na aktivitu související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
13Příprava žádosti projektu - Visegrad Strategic Programme
14Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
15Realizace projektu Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina
16Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zálohových plateb na globální granty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období 2011 - 2015
17Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0030
182. monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
19Žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
20KVALITA09 - 2. monitorovací zpráva, žádost o podstatnou změnu projektu
21Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
22Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
23Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
24Souhlas zřizovatele k nabytí peněžitého účelového daru do vlastnictví organizace
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
26Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
27Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
28Vyhodnocení účasti kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2011 v Nitře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
29Návrh na poskytnutí věcného daru
30Účast kraje Vysočina na Czech Street Party 2011 v Bruselu
31Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
32Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
33Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
34Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
35Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věčného daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
36Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
37Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2010
39Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
41Souhlas s investiční akcí a spolufinancováním k investiční dotaci na pořízení hardware a software
42Investiční dotace na rozšíření funkcionality interních klinických systémů pro účely integrace se systémem eMeDocS
43Stížnost - žádost o projednání a dořešení situace v příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina
44Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
45Projekt přeshraniční autobusové dopravy
46Poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz