Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2011 - 26.04.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna usnesení 0241/04/2007/ZK ve znění usnesení 0083/02/2008/ZK
03Změna usnesení 0386/05/2010/ZK, nabytí pozemku pro majetkoprávní vypořádání III/1316 Zborná
04Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
05Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov
06Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
07Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
08Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
09Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
10Změna usnesení 0422/10/2011/RK
11Zrušení usnesení 0348/05/2009/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Třešť
12Zrušení usnesení 0037/01/2011/ZK, nabytí pozemku v k. ú. Jihlava
13Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14Výběrové řízení na veřejnou zakázku SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu
15Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Hořepník
16Koupě pozemků v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov a v k. ú. a obci Ujčov a zrušení usnesení
17Uzavření majetkoprávních smluv a smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
18Majetkoprávní příprava stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
19Návrh na zařazení nových akcí do rozpočtu kraje, provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
20Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Moravské Budějovice
21Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
22Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
24Zásady Zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
25Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - březen 2011
26Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010
274. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
28Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
29Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010
30Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
31Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
32Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2011
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Marketing turistické nabídky
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010
36Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
37Změna usnesení Zastupitelstva kraje č. 0142/02/2011/ZK
38Změny ve školském rejstříku
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
40Projektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
41Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
43Fond Vysočiny - Sportoviště 2011 - schválení navržených podpor
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
45Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
46Multimediální průvodce pro krajská muzea - doplnění smlouvy
47Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace a ukládání
48Podstatná změna V. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
49Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
50Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
51Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
52Rozdělení druhé etapy Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. (současný Domov bez zámku, příspěvková organizace) na projekty II. a III. a schválení jejich předfinancování
53FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2011
54Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, realizace záměru transformace rozdělením na projekty I., II., III. a IV. schválení jejich předfinancování
55Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
56Informace k žádosti obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
57FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - návrh na poskytnutí dotací
58FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory
59Žádost o prodloužení lhůty pro předložení monitorovací zprávy k projektu Kvalita 10
60Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
61Ceny kraje Vysočina v soutěži SKUTEK ROKU 2010
62Veletrh produktů kraje Vysočina- Smlouvy o spolupráci a pronájmu
63Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
64Poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
65Stanovení termínů jednání pro druhé pololetí 2011
66Změna rozsahu prací u schválené žádosti do OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
67Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžné financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz