Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2007 - 17.04.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Litohoř
03Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
04Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
05Zrušení usnesení 1785/37/2006/RK
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007
09Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Pacov
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42
11Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
12Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006
13Veřejná zakázka - "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
14FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
15FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet IV - 2007
16Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek - vyhodnocení zakázky
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Konference "Kraje a péče o kulturní dědictví"
18Výzva k vydání příborů - archeologického nálezu učiněného při zemních pracích ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 8. 2006
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
20Návrh na odkoupení fotografií pro prezentační a ediční činnost kraje
21Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
22FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2007
23Nominace mikrotýmu pověřeného vypracováním Plánu zdraví kraje Vysočina
24FOND VYSOČINY- Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-II
25Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
26Informace o zajištění prezentace kraje Vysočina v rámci "Dne otevřených dveří" na Výboru regionů v Bruselu - 5. května 2007 a návrh na rozpočtové opatření
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
28Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
29Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
30Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
31Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
32Žádost o finanční příspěvek Obce Police na dopravu žáků
33Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
34Návrh finančního plánu na rok 2007 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
34upr1Návrh finančního plánu na rok 2007 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
35Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2007 včetně návrhu rozpočtového opatření
36Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007 včetně návrhu rozpočtového opatření
37Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace na rok 2007 včetně návrhu rozpočtového opatření
38Přihláška do soutěže "Podnik podporující zdraví"
39Přiznání podpory z FV
40FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2007" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
41Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
41upr1Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
42Návrh na udělení souhlasu s nákupem sprchovacího lůžka Domovem důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizací
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz