Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2011 - 12.04.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
03Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2011
04Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
05Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2011
06Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
07Dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
08Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
09Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku dotčeném připravovanou stavbou Silnice II/352 Jihlava - Heroltice .
10Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Radešínská Svratka
11Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí, poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí
14upr1Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí, poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí
15Prodej pozemků v k. ú. a obci Věž
16Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
17Prodej pozemku v k. ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
18Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
19Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina, 1. část a Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
20Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
21Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 1. do 31. 3. 2011
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
23Věcná břemena na majetku kraje Vysočina - zakázka Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet, využití chrániček v majetku kraje
24Úprava pravidel rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje
25Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2010
26Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
27Rozhodnutí o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
28Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
29Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
30Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
31Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investiční akce včetně příslušného rozpočtového opatření
32Investiční dotace na pořízení hardware a software
33Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2010
34Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
35Poskytování péče na sociálních lůžkách ve zdravotnických zařízeních
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
40Schválení žádostí pro handicapované sportovce
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje - Jezdecký klub JIŘICE
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje - Asociace turistických oddílů mládeže České rep
43Projektová studie na využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
44Projektové záměry příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
45Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
46Projektové záměry příspěvkové organizace Dětský domov, Rovečné 40
47Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
48Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Rotary club Třebíč
50Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Regionální olympiáda dětí a mládeže
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Barevný den s handicapem
52Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
53Projednávání cizojazyčných materiálů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz