Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 11/2011 - 29.03.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka na stavební práce SŠ technická Jihlava - rekonstrukce haly
03Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Cerekev
04Darování pozemků obci Okrouhlice
05Výkup pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
06Zařazení nové akce SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce vytápění Hrotovická do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
07Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. Biskupice a k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení
12Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
13Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
15Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
16Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Nové Město na Moravě
17Investiční záměr pro akci III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně - spolufinancování ze SFDI
18Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Žirovnice - veřejná zakázka III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
19Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2010
20Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
21Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
23Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
24Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA 1. část
25Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
27Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2010
28Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 za rok 2010
29Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
31Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
32Návrh na vyřazení osobního automobilu DD Humpolec, příspěvkové organizace
33Změna zřizovací listiny a organizačního řádu příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
34Prezentace kraje Vysočina na výstavě Poklady Moravy - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
35Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
36Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
37Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
38Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
39Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina - Seminář pro podnikatele
40Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 28. 2. - 4. 3. 2011
41Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na konání Mezinárodní hokejové školy - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
42Návrh na změny v dokumentaci projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
43Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
44Vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci projektu wifi a čerpání vlastních zdrojů v souvislosti s tímto projektem
45Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
46Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smluv o nájmu nemovitostí u kapitoly Zdravotnictví
47Řešení tepelného hospodaření v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
48Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2009 a Rezidenční místa 2010
49Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
52Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje - Asociace turistických oddílů mládeže České rep
55Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2010
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
58Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011
59Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
60Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
61Projektové záměry příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
62Žádost o schválení podstatné změny projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
63Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
64Poskytnutí dotací školám a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
65Čistá Vysočina 2011- Smlouva o spolupráci
66Provedení podstatné změny projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
67Fond Vysočiny - změna projektu Zvýšení výrobní kapacity pivovaru Dalešice
68Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
69Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 1
70Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz