Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2016 - 15.03.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
03Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na spolupořádání kongresu Dny mladých chirurgů
05Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných krajem
06Aktivity z koncepce eHealth roku 2015 a plánované aktivity na rok 2016
07Smlouva o výpůjčce majetku MPSV pro rok 2016
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro OA, SZŠ a SOŠS, Jihlava, SUPŠ Jihlava-Helenín a OA, HŠ a JŠ Třebíč
10Zrušení usnesení č. 0342/08/2016/RK a návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2015
12Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
13Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2015
14Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
15Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
16Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
17FOND VYSOČINY - žádost o změnu rozpočtu projektu
18Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí
19Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
20Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 Olešná - průtah
21Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
22Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
23Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Krokočín
24Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
25Darování pozemků v k. ú. a obci Hybrálec
26Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
27Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0495/06/2014/ZK
28Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
29Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Kožichovice
30Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Staré Hory
31Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
32Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Telč
33Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
34Rozhodnutí uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
35Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro akci Transformace Domova Háj I.
36Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. a DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
37Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
38Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016
39Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
40Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
41Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu a zařazení nové akce Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
42Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
43Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.
44Změna zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
45Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
46Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT a jeho ukončení
47FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2016
48FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2016
49FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2016
50Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
51Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu TP OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II
52Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu TP OP VK s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II
53Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
54Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
55Poskytnutí dotace na realizaci projektu Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
56Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020
57Projekty na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina
58Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2016
59Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
60Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
61Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
62Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2016
63Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
64Souhlas s uzavřením dvou dlouhodobých smluv o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
65Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
66Poskytnutí dotace na rozvoj půjčoven jízdních kol ČD BIKE v rámci Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
67Poskytnutí finančního daru sdružení Cesta za snem, z.s. - projekt Handy cyklo maraton 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
68Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
69Změny ve školském rejstříku
70Podpora učebních oborů
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016
72Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016
74Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
75Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
76Projektový záměr příspěvkové organizace - OP VVV
77Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
78Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2015 a Roční specifikace aktivit pro rok 2016
79Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
80Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015
81Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
82Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina II.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz