Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2005 - 01.03.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Souhlas se stavbou chodníku - k. ú. Dolní Město
03Výkup pozemků v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice
04Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
05Darování pozemků v k. ú. a obci Bácovice
06Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Informace o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina z rozpočtu kraje Vysočina
09Návrh na změnu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
10Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2. SROP
11Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP
12Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2. SROP
13Vyjádření k výstavbě Domova důchodců v Pelhřimově
14Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
15Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
16Jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady kraje Vysočina
17Návrh na zřízení školských rad, návrh volebního řádu pro volby do školských rad a návrh počtu členů školských rad pro školy zřizované krajem Vysočina
18Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
19Postup do vyššího platového stupně
20Stanovení platu ředitele Dětského domova Humpolec, Libická 928
21Informace o účasti krajského úřadu v projektu Phare 2003 "Posílení vnitřních kontrolních mechanismů na regionální úrovni"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz